دانلود کتاب های سیدحسن میرفخرایی دانلود کتاب های سیدحسن میرفخرایی

{"query":"BSS::A::*::I::1931709::*","current_page":1,"items":2,"data":[{"id":3804772,"title":"مدیریت جامع کیفیت و تعالی عملیاتی- (جلد دوم)","price":270000,"ebook_price":"۱۳۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۸۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7dcfe6a174681db5/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7dcfe6a174681db5/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7dcfe6a174681db5/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7dcfe6a174681db5/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7dcfe6a174681db5/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786009957873","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1396,"nobat_chap":1,"description":"کتاب «مدیریت جامع کیفیت و تعالی عملیاتی » نوشته ی جان اس. اوکلند (ویرایش چهارم؛ منتشر شده در سال 2014 توسط انتشارات معتبر روتلج)، یکی از مشهورترین و به روزترین کتا بهای نوشته شده در حیطه ی...","pages_count":473,"keywords":null,"token":"7dcfe6a174681db5","created_at":"2024-01-13 14:23:02","updated_at":"2024-01-22 14:36:01","publisher_id":241,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-22 14:36:01","available_for_web":1,"publisher_title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":270000,"cache":1,"authors":[{"id":1931708,"title":"جان اس. اوکلند","meta_title":"جان اس. اوکلند","meta_description":"جان اس. اوکلند - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جان","lastname":"اس. اوکلند","token":"fe5a823732175aaf","created_at":"2024-01-13 14:31:21","updated_at":"2024-01-13 14:31:21","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931709,"title":"سیدحسن میرفخرایی","meta_title":"سیدحسن میرفخرایی","meta_description":"سیدحسن میرفخرایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سیدحسن","lastname":"میرفخرایی","token":"f4217048f54b9b1a","created_at":"2024-01-13 14:31:21","updated_at":"2024-01-13 14:31:21","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931708,"title":"جان اس. اوکلند","meta_title":"جان اس. اوکلند","meta_description":"جان اس. اوکلند - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جان","lastname":"اس. اوکلند","token":"fe5a823732175aaf","created_at":"2024-01-13 14:31:21","updated_at":"2024-01-13 14:31:21","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931709,"title":"سیدحسن میرفخرایی","meta_title":"سیدحسن میرفخرایی","meta_description":"سیدحسن میرفخرایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سیدحسن","lastname":"میرفخرایی","token":"f4217048f54b9b1a","created_at":"2024-01-13 14:31:21","updated_at":"2024-01-13 14:31:21","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788720,"file":"65a26b8f24e098.78585608.pdf","book_id":3804772,"toc":null,"created_at":"2024-01-13 14:23:03","updated_at":"2024-01-22 14:36:01","process_started_at":"2024-01-21 15:38:44","process_done_at":"2024-01-21 15:38:50","process_failed_at":null,"pages_count":474,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"9e77b620f548606fb53afe2484cccef55453f81ab48b89de15d99bc334ff004c5b6d87a199e154a9e951162850694728124db8357e0775b729d3584e195b6ccb","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۷۳"},"publisher":{"id":241,"title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","description":null,"token":"4953621c17c002c2","slug":"سازمان-پژوهشهای-علمی-و-صنعتی-ایران"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۷۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C---%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-","urlify":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C---%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-","pages_count_fa":"۴۷۳","previews":null,"score":0},{"id":3804897,"title":"مدیریت جامع کیفیت و تعالی عملیاتی (جلد اول)","price":230000,"ebook_price":"۱۱۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۶۹‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/186f159ee7b820f6/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/186f159ee7b820f6/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/186f159ee7b820f6/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/186f159ee7b820f6/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/186f159ee7b820f6/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786009723140","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1396,"nobat_chap":1,"description":"کتاب «مدیریت جامع کیفیت و تعالی عملیاتی » نوشته ی جان اس. اوکلند (ویرایش چهارم؛ منتشر شده در سال 2014 توسط انتشارات معتبر روتلج)، یکی از مشهورترین و به روزترین کتا بهای نوشته شده در حیطه ی...","pages_count":398,"keywords":null,"token":"186f159ee7b820f6","created_at":"2024-04-06 15:38:32","updated_at":"2024-04-06 15:53:40","publisher_id":241,"deleted_at":null,"published_at":"2024-04-06 15:52:18","available_for_web":1,"publisher_title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931708,"title":"جان اس. اوکلند","meta_title":"جان اس. اوکلند","meta_description":"جان اس. اوکلند - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جان","lastname":"اس. اوکلند","token":"fe5a823732175aaf","created_at":"2024-01-13 14:31:21","updated_at":"2024-01-13 14:31:21","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931709,"title":"سیدحسن میرفخرایی","meta_title":"سیدحسن میرفخرایی","meta_description":"سیدحسن میرفخرایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سیدحسن","lastname":"میرفخرایی","token":"f4217048f54b9b1a","created_at":"2024-01-13 14:31:21","updated_at":"2024-01-13 14:31:21","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931708,"title":"جان اس. اوکلند","meta_title":"جان اس. اوکلند","meta_description":"جان اس. اوکلند - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جان","lastname":"اس. اوکلند","token":"fe5a823732175aaf","created_at":"2024-01-13 14:31:21","updated_at":"2024-01-13 14:31:21","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931709,"title":"سیدحسن میرفخرایی","meta_title":"سیدحسن میرفخرایی","meta_description":"سیدحسن میرفخرایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سیدحسن","lastname":"میرفخرایی","token":"f4217048f54b9b1a","created_at":"2024-01-13 14:31:21","updated_at":"2024-01-13 14:31:21","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788845,"file":"66112d30411732.42446741.pdf","book_id":3804897,"toc":null,"created_at":"2024-04-06 15:38:32","updated_at":"2024-04-06 15:53:40","process_started_at":"2024-04-06 15:38:35","process_done_at":"2024-04-06 15:38:43","process_failed_at":null,"pages_count":398,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"ade988e14809c82e7e89f760310ee82fe2c52978331307fdfbee03e817db6dfb414e119b59cff70074aef552a3e584fadda3d0285cd5ce0f9151d63cf65d1813","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۹۸"},"publisher":{"id":241,"title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","description":null,"token":"4953621c17c002c2","slug":"سازمان-پژوهشهای-علمی-و-صنعتی-ایران"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۳۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-","urlify":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-","pages_count_fa":"۳۹۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931709/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"سیدحسن-میرفخرایی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"255ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"257ms","total":"512ms"},"extra":{"id":1931709,"title":" ","token":"f4217048f54b9b1a","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19