دانلود کتاب های سی ام. درا چو،  نقیم فو نهوان ، تری اچ. والکر دانلود کتاب های سی ام. درا چو، نقیم فو نهوان ، تری اچ. والکر

{"query":"BSS::A::*::I::1931711::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804773,"title":"مهندسی سوختهای زیستی فناوری فرآیند","price":260000,"ebook_price":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786009723164","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1397,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":464,"keywords":null,"token":"421bc943ab4d17d3","created_at":"2024-01-13 14:55:52","updated_at":"2024-01-22 14:37:09","publisher_id":241,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-22 14:36:32","available_for_web":1,"publisher_title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":260000,"cache":1,"authors":[{"id":1931711,"title":"سی ام. درا چو، نقیم فو نهوان ، تری اچ. والکر","meta_title":"سی ام. درا چو، نقیم فو نهوان ، تری اچ. والکر","meta_description":"سی ام. درا چو، نقیم فو نهوان ، تری اچ. والکر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سی","lastname":"ام. درا چو، نقیم فو نهوان ، تری اچ. والکر","token":"fda081573fb93a69","created_at":"2024-01-13 15:05:57","updated_at":"2024-01-13 15:05:57","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931712,"title":"دکتر خسرو رستمی","meta_title":"دکتر خسرو رستمی","meta_description":"دکتر خسرو رستمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"خسرو رستمی","token":"0b827259f50f3129","created_at":"2024-01-13 15:05:57","updated_at":"2024-01-13 15:05:57","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931711,"title":"سی ام. درا چو، نقیم فو نهوان ، تری اچ. والکر","meta_title":"سی ام. درا چو، نقیم فو نهوان ، تری اچ. والکر","meta_description":"سی ام. درا چو، نقیم فو نهوان ، تری اچ. والکر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سی","lastname":"ام. درا چو، نقیم فو نهوان ، تری اچ. والکر","token":"fda081573fb93a69","created_at":"2024-01-13 15:05:57","updated_at":"2024-01-13 15:05:57","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931712,"title":"دکتر خسرو رستمی","meta_title":"دکتر خسرو رستمی","meta_description":"دکتر خسرو رستمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"خسرو رستمی","token":"0b827259f50f3129","created_at":"2024-01-13 15:05:57","updated_at":"2024-01-13 15:05:57","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788721,"file":"65a273404dd185.34191600.pdf","book_id":3804773,"toc":null,"created_at":"2024-01-13 14:55:52","updated_at":"2024-01-22 14:37:09","process_started_at":"2024-01-21 15:38:37","process_done_at":"2024-01-21 15:38:44","process_failed_at":null,"pages_count":464,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a7e49e3d2545d70a0bb75634d2a1a42cf3cadfa7ef4526d2498db25053dfffd70eefa2df47b95878b794a93a970d26a66735432b4d8d3e6a449b3a6c4047d09c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۶۴"},"publisher":{"id":241,"title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","description":null,"token":"4953621c17c002c2","slug":"سازمان-پژوهشهای-علمی-و-صنعتی-ایران"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۶۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF","urlify":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF","pages_count_fa":"۴۶۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931711/%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85.-%D8%AF%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%88%D8%8C--%D9%86%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%81%D9%88-%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DA%86.-%D9%88%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"سی-ام.-درا-چو،--نقیم-فو-نهوان-،-تری-اچ.-والکر","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"16ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1931711,"title":" ","token":"fda081573fb93a69","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19