دانلود کتاب های دکتر وحیدرضا نفیسی ، مهندس فاطمه رستگار، مهندس زهرا کبیرخو دانلود کتاب های دکتر وحیدرضا نفیسی ، مهندس فاطمه رستگار، مهندس زهرا کبیرخو

{"query":"BSS::A::*::I::1931713::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804774,"title":"اصول ایمنی در کاربرد تجهیزات پزشکی","price":215000,"ebook_price":"۱۰۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۵۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۶۴‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"۷۵‌,‌۲۵۰","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786229957844","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":380,"keywords":null,"token":"fc3920f50e350d64","created_at":"2024-01-14 09:36:55","updated_at":"2024-01-24 16:50:21","publisher_id":241,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-22 14:26:38","available_for_web":1,"publisher_title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":215000,"cache":1,"authors":[{"id":1931713,"title":"دکتر وحیدرضا نفیسی ، مهندس فاطمه رستگار، مهندس زهرا کبیرخو","meta_title":"دکتر وحیدرضا نفیسی ، مهندس فاطمه رستگار، مهندس زهرا کبیرخو","meta_description":"دکتر وحیدرضا نفیسی ، مهندس فاطمه رستگار، مهندس زهرا کبیرخو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"وحیدرضا نفیسی ، مهندس فاطمه رستگار، مهندس زهرا کبیرخو","token":"3b4dc291a173c1b4","created_at":"2024-01-14 09:42:54","updated_at":"2024-01-14 09:42:54","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931713,"title":"دکتر وحیدرضا نفیسی ، مهندس فاطمه رستگار، مهندس زهرا کبیرخو","meta_title":"دکتر وحیدرضا نفیسی ، مهندس فاطمه رستگار، مهندس زهرا کبیرخو","meta_description":"دکتر وحیدرضا نفیسی ، مهندس فاطمه رستگار، مهندس زهرا کبیرخو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"وحیدرضا نفیسی ، مهندس فاطمه رستگار، مهندس زهرا کبیرخو","token":"3b4dc291a173c1b4","created_at":"2024-01-14 09:42:54","updated_at":"2024-01-14 09:42:54","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788722,"file":"65a37a039121f3.14302941.pdf","book_id":3804774,"toc":null,"created_at":"2024-01-14 09:37:00","updated_at":"2024-01-24 16:50:21","process_started_at":"2024-01-21 15:38:32","process_done_at":"2024-01-21 15:38:37","process_failed_at":null,"pages_count":380,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e8ed6507e8ea3eee46db1c6f4c19ed238189c73ee948fe92a6de5d5f2a33ad76923c58998d9dc6a60399474350fdac4792e84dd3c361dd0f2e82e730e4e2d1ab","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۸۰"},"publisher":{"id":241,"title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","description":null,"token":"4953621c17c002c2","slug":"سازمان-پژوهشهای-علمی-و-صنعتی-ایران"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۱۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","pages_count_fa":"۳۸۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931713/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D9%88","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-وحیدرضا-نفیسی-،-مهندس-فاطمه-رستگار،-مهندس-زهرا-کبیرخو","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"97ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"98ms","total":"195ms"},"extra":{"id":1931713,"title":" ","token":"3b4dc291a173c1b4","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19