دانلود کتاب های دکتر داود زارع، حدیث آریایی دانلود کتاب های دکتر داود زارع، حدیث آریایی

{"query":"BSS::A::*::I::1931715::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804776,"title":"متابیوتیک ها (وضعیت کنونی ، کشمکش ها و دورنما)","price":105000,"ebook_price":"۵۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۳۱‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"۳۶‌,‌۷۵۰","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e5c73dd9714ecdf8/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e5c73dd9714ecdf8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e5c73dd9714ecdf8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e5c73dd9714ecdf8/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e5c73dd9714ecdf8/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786229478608","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":178,"keywords":null,"token":"e5c73dd9714ecdf8","created_at":"2024-01-14 09:48:23","updated_at":"2024-01-22 15:16:33","publisher_id":241,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-22 14:34:25","available_for_web":1,"publisher_title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":105000,"cache":1,"authors":[{"id":1931715,"title":"دکتر داود زارع، حدیث آریایی","meta_title":"دکتر داود زارع، حدیث آریایی","meta_description":"دکتر داود زارع، حدیث آریایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"داود زارع، حدیث آریایی","token":"2dd4fa175b03fc6b","created_at":"2024-01-14 09:50:26","updated_at":"2024-01-14 09:50:26","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931715,"title":"دکتر داود زارع، حدیث آریایی","meta_title":"دکتر داود زارع، حدیث آریایی","meta_description":"دکتر داود زارع، حدیث آریایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"داود زارع، حدیث آریایی","token":"2dd4fa175b03fc6b","created_at":"2024-01-14 09:50:26","updated_at":"2024-01-14 09:50:26","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788724,"file":"65a37cafa8ef08.85957090.pdf","book_id":3804776,"toc":null,"created_at":"2024-01-14 09:48:23","updated_at":"2024-01-22 15:16:33","process_started_at":"2024-01-21 15:38:24","process_done_at":"2024-01-21 15:38:26","process_failed_at":null,"pages_count":178,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"c60aad8d76c7875cabe827e732d4d824782783ff3a346c7c253748cf660d4f7cfde0b946a3ee5a1c07513dba6aaf7dabc63a358f053cfe1e94822513e7a635ea","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۷۸"},"publisher":{"id":241,"title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","description":null,"token":"4953621c17c002c2","slug":"سازمان-پژوهشهای-علمی-و-صنعتی-ایران"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۰۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7--%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%85%DA%A9%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7-","urlify":"%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7--%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%85%DA%A9%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7-","pages_count_fa":"۱۷۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931715/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%8C-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-داود-زارع،-حدیث-آریایی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"102ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"105ms","total":"207ms"},"extra":{"id":1931715,"title":" ","token":"2dd4fa175b03fc6b","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19