دانلود کتاب های دکتر معصومه قبادنژاد دانلود کتاب های دکتر معصومه قبادنژاد

{"query":"BSS::A::*::I::1931716::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804777,"title":"مقدمه ای بر قارچ های بازیدیومیست چوبزی در جنگل های زاگرس : گونه هایی از ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان","price":200000,"ebook_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"۷۰‌,‌۰۰۰","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2b23caed809be08e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2b23caed809be08e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2b23caed809be08e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2b23caed809be08e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2b23caed809be08e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786229957899","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":118,"keywords":null,"token":"2b23caed809be08e","created_at":"2024-01-14 09:51:57","updated_at":"2024-01-22 15:16:00","publisher_id":241,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-22 14:39:39","available_for_web":1,"publisher_title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":200000,"cache":1,"authors":[{"id":1931716,"title":"دکتر معصومه قبادنژاد","meta_title":"دکتر معصومه قبادنژاد","meta_description":"دکتر معصومه قبادنژاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"معصومه قبادنژاد","token":"e57c1a646f079939","created_at":"2024-01-14 09:54:06","updated_at":"2024-01-14 09:54:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931716,"title":"دکتر معصومه قبادنژاد","meta_title":"دکتر معصومه قبادنژاد","meta_description":"دکتر معصومه قبادنژاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"معصومه قبادنژاد","token":"e57c1a646f079939","created_at":"2024-01-14 09:54:06","updated_at":"2024-01-14 09:54:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788725,"file":"65a37d8540ec25.71219349.pdf","book_id":3804777,"toc":null,"created_at":"2024-01-14 09:51:58","updated_at":"2024-01-22 15:16:00","process_started_at":"2024-01-21 15:38:50","process_done_at":"2024-01-21 15:38:51","process_failed_at":null,"pages_count":118,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"6e92f7d311d8e3b815c327e36a970164083902d5bd05b9f510436a1bb186b4d64585c53108783e2beb8f2d387573b1ef45cf3d8e7d7da81a6129bad19d90dc58","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۱۸"},"publisher":{"id":241,"title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","description":null,"token":"4953621c17c002c2","slug":"سازمان-پژوهشهای-علمی-و-صنعتی-ایران"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D9%88%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3---%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%8C-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86","urlify":"%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D9%88%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3---%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%8C-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۱۱۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931716/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-معصومه-قبادنژاد","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"105ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"107ms","total":"212ms"},"extra":{"id":1931716,"title":" ","token":"e57c1a646f079939","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19