دانلود کتاب های دکتر محمد زندی ، دکتر محمدرضا سنجابی دانلود کتاب های دکتر محمد زندی ، دکتر محمدرضا سنجابی

{"query":"BSS::A::*::I::1931719::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804779,"title":"یاخته های بنیادی پرتوان ؛ پرتوانی ، تمایز و کاربردها","price":75000,"ebook_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۸‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"۲۶‌,‌۲۵۰","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1437ed166c811c22/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1437ed166c811c22/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1437ed166c811c22/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1437ed166c811c22/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1437ed166c811c22/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786229957882","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":130,"keywords":null,"token":"1437ed166c811c22","created_at":"2024-01-14 10:09:09","updated_at":"2024-01-22 14:40:42","publisher_id":241,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-22 14:40:42","available_for_web":1,"publisher_title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":75000,"cache":1,"authors":[{"id":1931719,"title":"دکتر محمد زندی ، دکتر محمدرضا سنجابی","meta_title":"دکتر محمد زندی ، دکتر محمدرضا سنجابی","meta_description":"دکتر محمد زندی ، دکتر محمدرضا سنجابی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد زندی ، دکتر محمدرضا سنجابی","token":"9c8c23b5f2fa2b7e","created_at":"2024-01-14 10:10:59","updated_at":"2024-01-14 10:10:59","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931719,"title":"دکتر محمد زندی ، دکتر محمدرضا سنجابی","meta_title":"دکتر محمد زندی ، دکتر محمدرضا سنجابی","meta_description":"دکتر محمد زندی ، دکتر محمدرضا سنجابی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد زندی ، دکتر محمدرضا سنجابی","token":"9c8c23b5f2fa2b7e","created_at":"2024-01-14 10:10:59","updated_at":"2024-01-14 10:10:59","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788727,"file":"65a3818d6efa98.30312581.pdf","book_id":3804779,"toc":null,"created_at":"2024-01-14 10:09:09","updated_at":"2024-01-22 14:40:42","process_started_at":"2024-01-21 15:37:46","process_done_at":"2024-01-21 15:37:48","process_failed_at":null,"pages_count":130,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"d0065e1e7505903b0b45742ad753d854cf4e85eef566ec7e9d197369d504f53bb264defa9198acd458c49066028c02db8ce9e887288b2f670e3edd7c8153c739","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۳۰"},"publisher":{"id":241,"title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","description":null,"token":"4953621c17c002c2","slug":"سازمان-پژوهشهای-علمی-و-صنعتی-ایران"},"study_subjects":[],"price_fa":"۷۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DB%8C%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%9B-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7","urlify":"%DB%8C%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%9B-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۱۳۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931719/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-محمد-زندی-،-دکتر-محمدرضا-سنجابی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"92ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"93ms","total":"185ms"},"extra":{"id":1931719,"title":" ","token":"9c8c23b5f2fa2b7e","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19