دانلود کتاب های دکتر گیتا سعادت نیا ، مرجان انشاییه دانلود کتاب های دکتر گیتا سعادت نیا ، مرجان انشاییه

{"query":"BSS::A::*::I::1931720::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804780,"title":"convert:مهندسی ژنتیک در توکسوپلاسماگوندی: از کلاسیک تا کریسپر","price":115000,"ebook_price":"۵۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۸‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۳۴‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"۴۰‌,‌۲۵۰","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c6f3e618edccb4f6/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c6f3e618edccb4f6/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c6f3e618edccb4f6/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c6f3e618edccb4f6/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c6f3e618edccb4f6/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786229957875","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":200,"keywords":null,"token":"c6f3e618edccb4f6","created_at":"2024-01-14 10:11:44","updated_at":"2024-01-22 15:17:10","publisher_id":241,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-22 15:17:10","available_for_web":1,"publisher_title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":115000,"cache":1,"authors":[{"id":1931720,"title":"دکتر گیتا سعادت نیا ، مرجان انشاییه","meta_title":"دکتر گیتا سعادت نیا ، مرجان انشاییه","meta_description":"دکتر گیتا سعادت نیا ، مرجان انشاییه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"گیتا سعادت نیا ، مرجان انشاییه","token":"860699655b93d423","created_at":"2024-01-14 10:14:11","updated_at":"2024-01-14 10:14:11","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931720,"title":"دکتر گیتا سعادت نیا ، مرجان انشاییه","meta_title":"دکتر گیتا سعادت نیا ، مرجان انشاییه","meta_description":"دکتر گیتا سعادت نیا ، مرجان انشاییه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"گیتا سعادت نیا ، مرجان انشاییه","token":"860699655b93d423","created_at":"2024-01-14 10:14:11","updated_at":"2024-01-14 10:14:11","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788728,"file":"65a38228e5cbc2.07043674.pdf","book_id":3804780,"toc":null,"created_at":"2024-01-14 10:11:45","updated_at":"2024-01-22 15:17:10","process_started_at":"2024-01-21 15:37:40","process_done_at":"2024-01-21 15:37:43","process_failed_at":null,"pages_count":200,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"6fe812031d47efd3674ec2637a625de031c47d5470c0c6ad1b7d7b1ef55219810cd3e6e859315710fd5f92de9c3f3f062b3c9820380a2b3ea75c2daa9960e93a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۰۰"},"publisher":{"id":241,"title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","description":null,"token":"4953621c17c002c2","slug":"سازمان-پژوهشهای-علمی-و-صنعتی-ایران"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۱۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"convert-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C--%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%B1","urlify":"convert-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C--%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%B1","pages_count_fa":"۲۰۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931720/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-گیتا-سعادت-نیا-،-مرجان-انشاییه","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"96ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"97ms","total":"193ms"},"extra":{"id":1931720,"title":" ","token":"860699655b93d423","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19