دانلود کتاب های اِروه بیگو، دنی مولهو، فیلیپ فِربوس ، مین چو فام لی تی، پاتریک هم، ژان دوسیگی دانلود کتاب های اِروه بیگو، دنی مولهو، فیلیپ فِربوس ، مین چو فام لی تی، پاتریک هم، ژان دوسیگی

{"query":"BSS::A::*::I::1931721::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804781,"title":"مدیریت موفق سیستمهای اطلاعاتی در شرکتهای کوچک و متوسط","price":100000,"ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fdbd759bd2ef24fb/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/fdbd759bd2ef24fb/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fdbd759bd2ef24fb/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fdbd759bd2ef24fb/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fdbd759bd2ef24fb/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786229716960","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"بسته کاربردی \n\r\nبسته کاربردی مجموعه ای آماده بهره برداری برای تقویت دانش فنی روزانه\n\r\nاین کتاب که توسط مجموعه ای از نویسندگان عضو کمیسیون فنی سیستم های اطلاعاتی ، به ریاست دنی مولهو و ژان دو سیگی در ا...","pages_count":176,"keywords":null,"token":"fdbd759bd2ef24fb","created_at":"2024-01-14 10:15:13","updated_at":"2024-01-24 16:42:21","publisher_id":241,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-24 16:42:21","available_for_web":1,"publisher_title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100000,"cache":1,"authors":[{"id":1931721,"title":"اِروه بیگو، دنی مولهو، فیلیپ فِربوس ، مین چو فام-لی تی، پاتریک هم، ژان دوسیگی","meta_title":"اِروه بیگو، دنی مولهو، فیلیپ فِربوس ، مین چو فام-لی تی، پاتریک هم، ژان دوسیگی","meta_description":"اِروه بیگو، دنی مولهو، فیلیپ فِربوس ، مین چو فام-لی تی، پاتریک هم، ژان دوسیگی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اِروه","lastname":"بیگو، دنی مولهو، فیلیپ فِربوس ، مین چو فام-لی تی، پاتریک هم، ژان دوسیگی","token":"795263fb238a5c93","created_at":"2024-01-14 10:21:38","updated_at":"2024-01-14 10:21:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931722,"title":"دکتر نگار ارمغان","meta_title":"دکتر نگار ارمغان","meta_description":"دکتر نگار ارمغان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"نگار ارمغان","token":"63cdfe96d16e5418","created_at":"2024-01-14 10:21:38","updated_at":"2024-01-14 10:21:38","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931721,"title":"اِروه بیگو، دنی مولهو، فیلیپ فِربوس ، مین چو فام-لی تی، پاتریک هم، ژان دوسیگی","meta_title":"اِروه بیگو، دنی مولهو، فیلیپ فِربوس ، مین چو فام-لی تی، پاتریک هم، ژان دوسیگی","meta_description":"اِروه بیگو، دنی مولهو، فیلیپ فِربوس ، مین چو فام-لی تی، پاتریک هم، ژان دوسیگی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اِروه","lastname":"بیگو، دنی مولهو، فیلیپ فِربوس ، مین چو فام-لی تی، پاتریک هم، ژان دوسیگی","token":"795263fb238a5c93","created_at":"2024-01-14 10:21:38","updated_at":"2024-01-14 10:21:38","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931722,"title":"دکتر نگار ارمغان","meta_title":"دکتر نگار ارمغان","meta_description":"دکتر نگار ارمغان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"نگار ارمغان","token":"63cdfe96d16e5418","created_at":"2024-01-14 10:21:38","updated_at":"2024-01-14 10:21:38","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788729,"file":"65a382f9a43e85.19536677.pdf","book_id":3804781,"toc":null,"created_at":"2024-01-14 10:15:13","updated_at":"2024-01-24 16:42:21","process_started_at":"2024-01-21 15:10:14","process_done_at":"2024-01-21 15:10:17","process_failed_at":null,"pages_count":176,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"b1c5ffcbb85158f52e7369ed3cb6ffb8bbc78d6502c5a77278dbf2aaf05671e4c38d0c935651b42ff46d2d598f4044e97a68ad0e4f6c16650393f162eed2bb0b","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۷۶"},"publisher":{"id":241,"title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","description":null,"token":"4953621c17c002c2","slug":"سازمان-پژوهشهای-علمی-و-صنعتی-ایران"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7","urlify":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7","pages_count_fa":"۱۷۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931721/%D8%A7%D9%90%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87%D9%88%D8%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D9%81%D9%90%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%86%D9%88-%D9%81%D8%A7%D9%85-%D9%84%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%85%D8%8C-%DA%98%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C%DA%AF%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"اِروه-بیگو،-دنی-مولهو،-فیلیپ-فِربوس-،-مین-چو-فام-لی-تی،-پاتریک-هم،-ژان-دوسیگی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"118ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"119ms","total":"237ms"},"extra":{"id":1931721,"title":" ","token":"795263fb238a5c93","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19