دانلود کتاب های دکتر شاهرخ کاظم پور و دکتر فریده محرک دانلود کتاب های دکتر شاهرخ کاظم پور و دکتر فریده محرک

{"query":"BSS::A::*::I::1931725::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804787,"title":"آنالیزهای فیلوژنی: اصول و عملیات","price":150000,"ebook_price":"۵۰‌,‌۲۵۰","rent_3_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/59f26124b38b8d88/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/59f26124b38b8d88/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/59f26124b38b8d88/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/59f26124b38b8d88/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/59f26124b38b8d88/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-11-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":2,"description":".امروزه باور اغلب صاحب‌‌نظران علم طبقه‌‌بندی موجودات زنده ‌‌بر این است که استناد به شباهت‌‌های ریخت‌‌شناسی به‌تنهایی منجر به داوری‌‌های...","pages_count":380,"keywords":null,"token":"59f26124b38b8d88","created_at":"2024-01-22 08:53:34","updated_at":"2024-05-08 12:15:01","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:08:01","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931725,"title":"دکتر شاهرخ کاظم‌پور و دکتر فریده محرک","meta_title":"دکتر شاهرخ کاظم‌پور و دکتر فریده محرک","meta_description":"دکتر شاهرخ کاظم‌پور و دکتر فریده محرک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"شاهرخ کاظم‌پور و دکتر فریده محرک","token":"76b43cf5e6d4527d","created_at":"2024-01-22 08:58:38","updated_at":"2024-01-22 08:58:38","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931725,"title":"دکتر شاهرخ کاظم‌پور و دکتر فریده محرک","meta_title":"دکتر شاهرخ کاظم‌پور و دکتر فریده محرک","meta_description":"دکتر شاهرخ کاظم‌پور و دکتر فریده محرک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"شاهرخ کاظم‌پور و دکتر فریده محرک","token":"76b43cf5e6d4527d","created_at":"2024-01-22 08:58:38","updated_at":"2024-01-22 08:58:38","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788735,"file":"65adfbd632c4d0.21060284.pdf","book_id":3804787,"toc":null,"created_at":"2024-01-22 08:53:35","updated_at":"2024-05-08 12:15:01","process_started_at":"2024-01-22 08:53:35","process_done_at":"2024-01-22 08:53:39","process_failed_at":null,"pages_count":380,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"39d5e49675905a1846648f14a30bd4ee9175afe13390591f431b78b5b0fb0d2e829d683fe13c8ddb59349673b87502d15ada1d6461c491451c2fc6a29513eb28","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۸۰"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%98%D9%86%DB%8C--%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA","urlify":"%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%98%D9%86%DB%8C--%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA","pages_count_fa":"۳۸۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931725/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE-%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-شاهرخ-کاظم-پور-و-دکتر-فریده-محرک","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"104ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"105ms","total":"209ms"},"extra":{"id":1931725,"title":" ","token":"76b43cf5e6d4527d","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19