دانلود کتاب های دکتر سعید آبرون، دکتر فاطمه یوسف پور دانلود کتاب های دکتر سعید آبرون، دکتر فاطمه یوسف پور

{"query":"BSS::A::*::I::1931726::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804788,"title":"انکوژن‌ها و سرطان","price":240000,"ebook_price":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۴۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a37b0c11623307e4/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a37b0c11623307e4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a37b0c11623307e4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a37b0c11623307e4/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a37b0c11623307e4/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-28-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":2,"description":"با پیشرفت‌های عظیم علمی که در ده‌های گذشته روی داده، بسیاری از حقایق حیاتی آشکار شده است و دید انسان را به جهان آفرینش گسترده‌تر و ریز‌بین‌تر کرده است. سرطان یکی از آن علومی ا...","pages_count":624,"keywords":null,"token":"a37b0c11623307e4","created_at":"2024-01-22 09:02:02","updated_at":"2024-01-24 16:38:07","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-24 16:38:07","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931726,"title":"دکتر سعید آبرون، دکتر فاطمه یوسف‌پور","meta_title":"دکتر سعید آبرون، دکتر فاطمه یوسف‌پور","meta_description":"دکتر سعید آبرون، دکتر فاطمه یوسف‌پور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سعید آبرون، دکتر فاطمه یوسف‌پور","token":"467b12b632fef968","created_at":"2024-01-22 09:06:22","updated_at":"2024-01-22 09:06:22","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931726,"title":"دکتر سعید آبرون، دکتر فاطمه یوسف‌پور","meta_title":"دکتر سعید آبرون، دکتر فاطمه یوسف‌پور","meta_description":"دکتر سعید آبرون، دکتر فاطمه یوسف‌پور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سعید آبرون، دکتر فاطمه یوسف‌پور","token":"467b12b632fef968","created_at":"2024-01-22 09:06:22","updated_at":"2024-01-22 09:06:22","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788736,"file":"65adfdd284f3a6.85554020.pdf","book_id":3804788,"toc":null,"created_at":"2024-01-22 09:02:03","updated_at":"2024-01-24 16:38:07","process_started_at":"2024-01-22 09:02:06","process_done_at":"2024-01-22 09:02:13","process_failed_at":null,"pages_count":624,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"1578e5a8d40ee124fb564a1b09b5cf3181dcb3722db3efc1250311a4598cd927fb1cee8ac7793b717c48b4e8179bf4e40adc283d27160a501ecaaba2b7445ae0","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۲۴"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%DA%98%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86","urlify":"%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%DA%98%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۶۲۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931726/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%BE%D9%88%D8%B1","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-سعید-آبرون،-دکتر-فاطمه-یوسف-پور","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"151ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"152ms","total":"303ms"},"extra":{"id":1931726,"title":" ","token":"467b12b632fef968","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19