دانلود کتاب های دکتر ناصر خاجی دانلود کتاب های دکتر ناصر خاجی

{"query":"BSS::A::*::I::1931727::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804789,"title":"مبانی زلزله شناسی مهندسی و تحلیل خطر زلزله","price":130000,"ebook_price":"۶۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۹‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c40769a2340dc483/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c40769a2340dc483/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c40769a2340dc483/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c40769a2340dc483/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c40769a2340dc483/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-5394-82-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":3,"description":"کشور عزیز ما، ایران، در یکی از مناطق لرزه ­خیز جهان قرار گرفته است که در همه نقاط آن، احتمال وقوع زلزله ­های مخرّب وجود دارد. به­بیان دقیق­تر، ایران روی کمربند بزرگ لرزه­ خیزی جهان...","pages_count":314,"keywords":null,"token":"c40769a2340dc483","created_at":"2024-01-22 09:10:50","updated_at":"2024-01-24 16:37:27","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-24 16:37:27","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931727,"title":"دکتر ناصر خاجی","meta_title":"دکتر ناصر خاجی","meta_description":"دکتر ناصر خاجی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ناصر خاجی","token":"63d354f63b157785","created_at":"2024-01-22 09:14:14","updated_at":"2024-01-22 09:14:14","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931727,"title":"دکتر ناصر خاجی","meta_title":"دکتر ناصر خاجی","meta_description":"دکتر ناصر خاجی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ناصر خاجی","token":"63d354f63b157785","created_at":"2024-01-22 09:14:14","updated_at":"2024-01-22 09:14:14","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788737,"file":"65adffe233fce3.64879349.pdf","book_id":3804789,"toc":null,"created_at":"2024-01-22 09:10:50","updated_at":"2024-01-24 16:37:27","process_started_at":"2024-01-22 09:10:52","process_done_at":"2024-01-22 09:10:56","process_failed_at":null,"pages_count":310,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"de34af0ed5d8a1c4b700864037b97ef8c9b9898c421cf6f853963278e53bfdbb69cd7a013909a8e7ce6274b16a43687b3f3c2ec91e8f4c82dbc04ddcfdf74a8e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۱۴"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87","pages_count_fa":"۳۱۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931727/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%AC%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-ناصر-خاجی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"89ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"90ms","total":"179ms"},"extra":{"id":1931727,"title":" ","token":"63d354f63b157785","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19