دانلود کتاب های دکتر مهدی وفاخواه، دکتر علیرضا مقدم نیا دانلود کتاب های دکتر مهدی وفاخواه، دکتر علیرضا مقدم نیا

{"query":"BSS::A::*::I::1931728::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804790,"title":"کنترل سیلاب","price":170000,"ebook_price":"۸۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۵۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۷۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/cb2da4cdc41a2b0a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/cb2da4cdc41a2b0a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/cb2da4cdc41a2b0a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/cb2da4cdc41a2b0a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/cb2da4cdc41a2b0a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-75-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":2,"description":"تغییر اقلیم، رشد جمعیت، جنبه های اقتصادی و وضع قوانین محیط زیستی، همگی مستلزم یک حرکت به سمت رویکردی جامع تر مبتنی بر آبخیز، برای مدیریت آب و زمین است. یک سیستم تاب آور سیلاب در جایگاه مناسب خود دارای...","pages_count":411,"keywords":null,"token":"cb2da4cdc41a2b0a","created_at":"2024-01-22 09:15:58","updated_at":"2024-01-24 16:36:37","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-24 16:36:37","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931728,"title":"دکتر مهدی وفاخواه، دکتر علیرضا مقدم نیا","meta_title":"دکتر مهدی وفاخواه، دکتر علیرضا مقدم نیا","meta_description":"دکتر مهدی وفاخواه، دکتر علیرضا مقدم نیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مهدی وفاخواه، دکتر علیرضا مقدم نیا","token":"b5328bf4456d0ae5","created_at":"2024-01-22 09:27:20","updated_at":"2024-01-22 09:27:20","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931728,"title":"دکتر مهدی وفاخواه، دکتر علیرضا مقدم نیا","meta_title":"دکتر مهدی وفاخواه، دکتر علیرضا مقدم نیا","meta_description":"دکتر مهدی وفاخواه، دکتر علیرضا مقدم نیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مهدی وفاخواه، دکتر علیرضا مقدم نیا","token":"b5328bf4456d0ae5","created_at":"2024-01-22 09:27:20","updated_at":"2024-01-22 09:27:20","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788738,"file":"65ae01166f5e51.48010456.pdf","book_id":3804790,"toc":null,"created_at":"2024-01-22 09:15:59","updated_at":"2024-01-24 16:36:37","process_started_at":"2024-01-22 09:16:00","process_done_at":"2024-01-22 09:16:05","process_failed_at":null,"pages_count":411,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"f6704321657052c2217747a4edec020c32dd2ede50659735929828a5f0903a0a5ada70712b8f7d1f0b41ee33146102ba46b4f620ff549792c38043fa4d403134","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۱۱"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۷۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8","urlify":"%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8","pages_count_fa":"۴۱۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931728/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%A7","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-مهدی-وفاخواه،-دکتر-علیرضا-مقدم-نیا","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"115ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"116ms","total":"231ms"},"extra":{"id":1931728,"title":" ","token":"b5328bf4456d0ae5","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19