دانلود کتاب های دکتر اشرف مجتبی مبارز دانلود کتاب های دکتر اشرف مجتبی مبارز

{"query":"BSS::A::*::I::1931731::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804793,"title":"مروری بر عفونت هلیکوباکتر پیلوری","price":100000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/76c376f96695a7d9/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/76c376f96695a7d9/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/76c376f96695a7d9/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/76c376f96695a7d9/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/76c376f96695a7d9/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-66-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":2,"description":"هلیکوباکتر پیلوری یک باکتری گرم منفی است که در معده انسان زندگی می کند. یکی از مهم‌ترین باکتری‌های بیماری‌زا که باعث ایجاد سرطان گوارشی می‌شود و نیمی از جمعیت دنیا با این باکتری آ...","pages_count":205,"keywords":null,"token":"76c376f96695a7d9","created_at":"2024-01-22 10:20:51","updated_at":"2024-01-24 16:34:49","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-24 16:34:49","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931731,"title":"دکتر اشرف مجتبی مبارز","meta_title":"دکتر اشرف مجتبی مبارز","meta_description":"دکتر اشرف مجتبی مبارز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"اشرف مجتبی مبارز","token":"bedf2a3695a57c29","created_at":"2024-01-22 10:24:02","updated_at":"2024-01-22 10:24:02","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931731,"title":"دکتر اشرف مجتبی مبارز","meta_title":"دکتر اشرف مجتبی مبارز","meta_description":"دکتر اشرف مجتبی مبارز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"اشرف مجتبی مبارز","token":"bedf2a3695a57c29","created_at":"2024-01-22 10:24:02","updated_at":"2024-01-22 10:24:02","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788741,"file":"65ae104ba26195.68693712.pdf","book_id":3804793,"toc":null,"created_at":"2024-01-22 10:20:52","updated_at":"2024-01-24 16:34:49","process_started_at":"2024-01-22 10:20:53","process_done_at":"2024-01-22 10:20:55","process_failed_at":null,"pages_count":198,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a69610196491db9bedb3aaf86dbc97013a99fb7486f391c46e18afb70cc1f4607482cce1f0578758b396bf6b37dfe966185b68e2aa03b32d71f07458c2e93e46","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۰۵"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%87%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%87%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۲۰۵","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931731/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-اشرف-مجتبی-مبارز","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"97ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"98ms","total":"195ms"},"extra":{"id":1931731,"title":" ","token":"bedf2a3695a57c29","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19