دانلود کتاب های دکتر پاییز عزمی، دکتر حامد صادقی دانلود کتاب های دکتر پاییز عزمی، دکتر حامد صادقی

{"query":"BSS::A::*::I::1931732::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804794,"title":"حسگری طیفی در شبکه های رادیویی شناختی","price":145000,"ebook_price":"۷۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۳۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۴۳‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۴۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a3d3b7576cf88a75/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a3d3b7576cf88a75/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a3d3b7576cf88a75/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a3d3b7576cf88a75/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a3d3b7576cf88a75/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-44-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":2,"description":"در این کتاب روش‌های مختلف حسگری طیفی معرفی می‌گردند و از آنجایی‌که این مباحث بر پایه نظریه آشکارسازی سیگنال بنا می‌شوند، به‌طور طبیعی مخاطبان اصلی آن دانشجویان و دانش‌آمو...","pages_count":351,"keywords":null,"token":"a3d3b7576cf88a75","created_at":"2024-01-22 10:29:51","updated_at":"2024-01-24 16:33:38","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-24 16:33:38","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931732,"title":"دکتر پاییز عزمی، دکتر حامد صادقی","meta_title":"دکتر پاییز عزمی، دکتر حامد صادقی","meta_description":"دکتر پاییز عزمی، دکتر حامد صادقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"پاییز عزمی، دکتر حامد صادقی","token":"4f2ec4adacd632c7","created_at":"2024-01-22 10:36:42","updated_at":"2024-01-22 10:36:42","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931732,"title":"دکتر پاییز عزمی، دکتر حامد صادقی","meta_title":"دکتر پاییز عزمی، دکتر حامد صادقی","meta_description":"دکتر پاییز عزمی، دکتر حامد صادقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"پاییز عزمی، دکتر حامد صادقی","token":"4f2ec4adacd632c7","created_at":"2024-01-22 10:36:42","updated_at":"2024-01-22 10:36:42","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788742,"file":"65ae1267b94263.85279846.pdf","book_id":3804794,"toc":null,"created_at":"2024-01-22 10:29:52","updated_at":"2024-01-24 16:33:38","process_started_at":"2024-01-22 10:29:53","process_done_at":"2024-01-22 10:29:58","process_failed_at":null,"pages_count":350,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"2a9e0ace180f6cd6e55501f174be6b8142c7e2331e6aedec2c713862d2c031bae60616984e5366f7903ea9665061dc7cd122861b97ea52abe429f6f7bc2f571f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۵۱"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۴۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AD%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C","urlify":"%D8%AD%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C","pages_count_fa":"۳۵۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931732/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%B9%D8%B2%D9%85%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-پاییز-عزمی،-دکتر-حامد-صادقی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"116ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"118ms","total":"234ms"},"extra":{"id":1931732,"title":" ","token":"4f2ec4adacd632c7","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19