دانلود کتاب های دبلیو کورتز، دی. جی. فیشر دانلود کتاب های دبلیو کورتز، دی. جی. فیشر

مبانی انجماد

دبلیو کورتز، دی. جی. فیشر , دکتر حمیدرضا شاهوردی، مهندس کامران غلام رسول پورترک ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931733::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804795,"title":"مبانی انجماد","price":180000,"ebook_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۵۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/676511422ab1c620/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/676511422ab1c620/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/676511422ab1c620/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/676511422ab1c620/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/676511422ab1c620/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-5394-10-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":2,"description":"رشد و توسعه علمی به طور فزاینده نیازمند تعمیق آگاهی و دانش پیرامون پدیده های فیزیکی است. انجماد، از مهم ترین تحولات فازی در علم مواد است که علاوه بر اهمیت نظری ، پایه بسیاری از فناوری های کلیدی در زمی...","pages_count":428,"keywords":null,"token":"676511422ab1c620","created_at":"2024-01-22 10:58:42","updated_at":"2024-01-24 16:32:13","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-24 16:32:13","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931733,"title":"دبلیو کورتز، دی. جی. فیشر","meta_title":"دبلیو کورتز، دی. جی. فیشر","meta_description":"دبلیو کورتز، دی. جی. فیشر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دبلیو","lastname":"کورتز، دی. جی. فیشر","token":"bcf31920ff0eba28","created_at":"2024-01-22 11:34:25","updated_at":"2024-01-22 11:34:25","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931734,"title":"دکتر حمیدرضا شاهوردی، مهندس کامران غلام رسول پورترک","meta_title":"دکتر حمیدرضا شاهوردی، مهندس کامران غلام رسول پورترک","meta_description":"دکتر حمیدرضا شاهوردی، مهندس کامران غلام رسول پورترک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حمیدرضا شاهوردی، مهندس کامران غلام رسول پورترک","token":"7d494edc13b228c3","created_at":"2024-01-22 11:34:25","updated_at":"2024-01-22 11:34:25","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931733,"title":"دبلیو کورتز، دی. جی. فیشر","meta_title":"دبلیو کورتز، دی. جی. فیشر","meta_description":"دبلیو کورتز، دی. جی. فیشر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دبلیو","lastname":"کورتز، دی. جی. فیشر","token":"bcf31920ff0eba28","created_at":"2024-01-22 11:34:25","updated_at":"2024-01-22 11:34:25","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931734,"title":"دکتر حمیدرضا شاهوردی، مهندس کامران غلام رسول پورترک","meta_title":"دکتر حمیدرضا شاهوردی، مهندس کامران غلام رسول پورترک","meta_description":"دکتر حمیدرضا شاهوردی، مهندس کامران غلام رسول پورترک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حمیدرضا شاهوردی، مهندس کامران غلام رسول پورترک","token":"7d494edc13b228c3","created_at":"2024-01-22 11:34:25","updated_at":"2024-01-22 11:34:25","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788743,"file":"65ae192ae96e57.83875656.pdf","book_id":3804795,"toc":null,"created_at":"2024-01-22 10:58:43","updated_at":"2024-01-24 16:32:13","process_started_at":"2024-01-22 10:58:45","process_done_at":"2024-01-22 10:58:51","process_failed_at":null,"pages_count":460,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e84482e64efbf0126fc9ef5438631adb12ae60e7b5bc8c48c16048989c7285acf10f3bf54975a0c7c496721ad8666c70780371ebac41114ce6bdd6477ed21b09","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۲۸"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF","pages_count_fa":"۴۲۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931733/%D8%AF%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D8%8C-%D8%AF%DB%8C.-%D8%AC%DB%8C.-%D9%81%DB%8C%D8%B4%D8%B1","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دبلیو-کورتز،-دی.-جی.-فیشر","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"84ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"85ms","total":"169ms"},"extra":{"id":1931733,"title":" ","token":"bcf31920ff0eba28","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19