دانلود کتاب های حمید رضا شعیری دانلود کتاب های حمید رضا شعیری

{"query":"BSS::A::*::I::1931735::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804798,"title":"نشانه- معناشناسی ادبیات: نظریه و روش تحلیل گفتمان ادبی","price":100000,"ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c73ef69939ec6707/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c73ef69939ec6707/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c73ef69939ec6707/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c73ef69939ec6707/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c73ef69939ec6707/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-26-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":2,"description":"نظام گفتمانی تنشی نظامی است که بر اساس تنیدگی بین دو فضای گستره‌ای و فشاره‌ای شکل می‌گیرد. در این حالت میزانی از انرژی از ناحیه‌ای به ناحیه‌ای دیگر منتقل گشته و وضعیت موجود را...","pages_count":185,"keywords":null,"token":"c73ef69939ec6707","created_at":"2024-01-22 13:34:53","updated_at":"2024-01-24 16:28:09","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-24 16:28:09","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931735,"title":"حمید‌رضا شعیری","meta_title":"حمید‌رضا شعیری","meta_description":"حمید‌رضا شعیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حمید‌رضا","lastname":"شعیری","token":"e709d1e1a8c05bc1","created_at":"2024-01-22 13:53:52","updated_at":"2024-01-22 13:53:52","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931735,"title":"حمید‌رضا شعیری","meta_title":"حمید‌رضا شعیری","meta_description":"حمید‌رضا شعیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حمید‌رضا","lastname":"شعیری","token":"e709d1e1a8c05bc1","created_at":"2024-01-22 13:53:52","updated_at":"2024-01-22 13:53:52","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788746,"file":"65ae3dc5884907.01381759.pdf","book_id":3804798,"toc":null,"created_at":"2024-01-22 13:34:54","updated_at":"2024-01-24 16:28:09","process_started_at":"2024-01-22 13:34:55","process_done_at":"2024-01-22 13:34:57","process_failed_at":null,"pages_count":198,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"20ec66b92dec06fa2033e83b91bcd6de6788886ec11d968ec293ed6d6dd432fd445fa298060b8c7963410962dbe60a556085a932a016ba0a3716a910bea2b0cc","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۸۵"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87--%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA--%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C","urlify":"%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87--%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA--%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C","pages_count_fa":"۱۸۵","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931735/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%DB%8C%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"حمید-رضا-شعیری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"95ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"96ms","total":"191ms"},"extra":{"id":1931735,"title":" ","token":"e709d1e1a8c05bc1","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19