دانلود کتاب های دکتر پرویز احمدی، دکتر سهیلا خدامی دانلود کتاب های دکتر پرویز احمدی، دکتر سهیلا خدامی

{"query":"BSS::A::*::I::1931737::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804800,"title":"مدیریت راهبردی برند","price":100000,"ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/971f39c40caee8f2/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/971f39c40caee8f2/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/971f39c40caee8f2/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/971f39c40caee8f2/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/971f39c40caee8f2/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-5394-60-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":2,"description":"عصر چهارم تجارت و اقتصاد به درستی عصر برند نام گرفته است، در واقع برند مفهومی پیچیده و فراتر از یک نام است. در رقابت سازمان ها، برخورداری از برندی که مفاهیمی چون کیفیت و اطمینان را به ذهن متبادر میکند...","pages_count":232,"keywords":null,"token":"971f39c40caee8f2","created_at":"2024-01-22 14:10:27","updated_at":"2024-01-24 16:27:11","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-24 16:27:11","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931737,"title":"دکتر پرویز احمدی، دکتر سهیلا خدامی","meta_title":"دکتر پرویز احمدی، دکتر سهیلا خدامی","meta_description":"دکتر پرویز احمدی، دکتر سهیلا خدامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"پرویز احمدی، دکتر سهیلا خدامی","token":"82134feb215cb748","created_at":"2024-01-22 14:13:28","updated_at":"2024-01-22 14:13:28","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931737,"title":"دکتر پرویز احمدی، دکتر سهیلا خدامی","meta_title":"دکتر پرویز احمدی، دکتر سهیلا خدامی","meta_description":"دکتر پرویز احمدی، دکتر سهیلا خدامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"پرویز احمدی، دکتر سهیلا خدامی","token":"82134feb215cb748","created_at":"2024-01-22 14:13:28","updated_at":"2024-01-22 14:13:28","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788748,"file":"65ae461bf0acc7.26883771.pdf","book_id":3804800,"toc":null,"created_at":"2024-01-22 14:10:28","updated_at":"2024-01-24 16:27:11","process_started_at":"2024-01-22 14:10:31","process_done_at":"2024-01-22 14:10:34","process_failed_at":null,"pages_count":228,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"b336f19c29bb405a32bbb3049ea190ae32d2f4dd16626f977a4e974a69f2de4d169e490736ffc40d59add5fa2adad842f9fcaf482227645ff1fd3c958866c9f9","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۳۲"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF","urlify":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF","pages_count_fa":"۲۳۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931737/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-پرویز-احمدی،-دکتر-سهیلا-خدامی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"113ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"114ms","total":"227ms"},"extra":{"id":1931737,"title":" ","token":"82134feb215cb748","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19