دانلود کتاب های دکتر یوسف حجت دانلود کتاب های دکتر یوسف حجت

{"query":"BSS::A::*::I::1931738::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804801,"title":"مهندسی ابزار دقیق","price":120000,"ebook_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۶‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/69e1c1bfafe1e6b9/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/69e1c1bfafe1e6b9/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/69e1c1bfafe1e6b9/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/69e1c1bfafe1e6b9/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/69e1c1bfafe1e6b9/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-76-2","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":2,"description":"مفهوم فناوری ساخت و به کارگیری ابزارها و سامانه های اندازهگیری دقیق « مهندسی ابزار دقیق » است. محتوای کتاب به طور عمده حاصل سال ها تجربه، تدریس و پژوهش در زمینه ابزارها و سامانه های اندازه...","pages_count":286,"keywords":null,"token":"69e1c1bfafe1e6b9","created_at":"2024-01-22 14:15:10","updated_at":"2024-01-24 16:26:33","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-24 16:26:33","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931738,"title":"دکتر یوسف حجت","meta_title":"دکتر یوسف حجت","meta_description":"دکتر یوسف حجت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"یوسف حجت","token":"e6afc68d42be5633","created_at":"2024-01-22 14:18:17","updated_at":"2024-01-22 14:18:17","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931738,"title":"دکتر یوسف حجت","meta_title":"دکتر یوسف حجت","meta_description":"دکتر یوسف حجت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"یوسف حجت","token":"e6afc68d42be5633","created_at":"2024-01-22 14:18:17","updated_at":"2024-01-22 14:18:17","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788749,"file":"65ae473694c7d0.97001037.pdf","book_id":3804801,"toc":null,"created_at":"2024-01-22 14:15:11","updated_at":"2024-01-24 16:26:33","process_started_at":"2024-01-22 14:15:13","process_done_at":"2024-01-22 14:15:16","process_failed_at":null,"pages_count":278,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a44fdb5c5072cd5c3a1acc238d1406770f5e77d8f8f0b834d81fcae1e76984a7fc01874cb88120712003b5a6a20d01e17f32b39cb2a82963b31a4563c4d0488e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۸۶"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82","urlify":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82","pages_count_fa":"۲۸۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931738/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%AD%D8%AC%D8%AA","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-یوسف-حجت","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"94ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"96ms","total":"190ms"},"extra":{"id":1931738,"title":" ","token":"e6afc68d42be5633","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19