دانلود کتاب های سید غلامرضا موسوی، سکینه شکوهیان دانلود کتاب های سید غلامرضا موسوی، سکینه شکوهیان

مدیریت ایمنی پسماندهای مراکز بهداشتی - درمانی

یووس چارتر، جورج ایمانویل، اوته پیپر، آنت پروس، فیلیپ روس استرینگر، ویلیام تونند، سوزان ویلبورن وراکی زگوندی , سید غلامرضا موسوی، سکینه شکوهیان ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931740::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804803,"title":"مدیریت ایمنی پسماندهای مراکز بهداشتی - درمانی","price":215000,"ebook_price":"۱۰۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۵۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۶۴‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۱۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4fabb04667baebc3/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4fabb04667baebc3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4fabb04667baebc3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4fabb04667baebc3/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4fabb04667baebc3/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-40-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":2,"description":"تولید پسماندهای خطرناک در مراکز ارایه ­دهنده های خدمات بهداشتی، امری اجتناب ناپذیر است. هدف از نگارش این کتاب، ارایه راهحل­‫هایی برای کاهش مشکلات و حذف خطرات بالقوه پسماندهای تولیدی برای سلامت...","pages_count":599,"keywords":null,"token":"4fabb04667baebc3","created_at":"2024-01-22 14:25:51","updated_at":"2024-01-24 16:15:07","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-24 16:15:07","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931739,"title":"یووس چارتر، جورج ایمانویل، اوته پیپر، آنت پروس، فیلیپ روس استرینگر، ویلیام تونند، سوزان ویلبورن وراکی زگوندی","meta_title":"یووس چارتر، جورج ایمانویل، اوته پیپر، آنت پروس، فیلیپ روس استرینگر، ویلیام تونند، سوزان ویلبورن وراکی زگوندی","meta_description":"یووس چارتر، جورج ایمانویل، اوته پیپر، آنت پروس، فیلیپ روس استرینگر، ویلیام تونند، سوزان ویلبورن وراکی زگوندی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یووس","lastname":"چارتر، جورج ایمانویل، اوته پیپر، آنت پروس، فیلیپ روس استرینگر، ویلیام تونند، سوزان ویلبورن وراکی زگوندی","token":"79db3631088b3378","created_at":"2024-01-22 14:30:56","updated_at":"2024-01-22 14:30:56","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931740,"title":"سید غلامرضا موسوی، سکینه شکوهیان","meta_title":"سید غلامرضا موسوی، سکینه شکوهیان","meta_description":"سید غلامرضا موسوی، سکینه شکوهیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید","lastname":"غلامرضا موسوی، سکینه شکوهیان","token":"451fd4cbc18724e9","created_at":"2024-01-22 14:30:56","updated_at":"2024-01-22 14:30:56","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931739,"title":"یووس چارتر، جورج ایمانویل، اوته پیپر، آنت پروس، فیلیپ روس استرینگر، ویلیام تونند، سوزان ویلبورن وراکی زگوندی","meta_title":"یووس چارتر، جورج ایمانویل، اوته پیپر، آنت پروس، فیلیپ روس استرینگر، ویلیام تونند، سوزان ویلبورن وراکی زگوندی","meta_description":"یووس چارتر، جورج ایمانویل، اوته پیپر، آنت پروس، فیلیپ روس استرینگر، ویلیام تونند، سوزان ویلبورن وراکی زگوندی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یووس","lastname":"چارتر، جورج ایمانویل، اوته پیپر، آنت پروس، فیلیپ روس استرینگر، ویلیام تونند، سوزان ویلبورن وراکی زگوندی","token":"79db3631088b3378","created_at":"2024-01-22 14:30:56","updated_at":"2024-01-22 14:30:56","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931740,"title":"سید غلامرضا موسوی، سکینه شکوهیان","meta_title":"سید غلامرضا موسوی، سکینه شکوهیان","meta_description":"سید غلامرضا موسوی، سکینه شکوهیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید","lastname":"غلامرضا موسوی، سکینه شکوهیان","token":"451fd4cbc18724e9","created_at":"2024-01-22 14:30:56","updated_at":"2024-01-22 14:30:56","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788751,"file":"65ae49b7856047.16082092.pdf","book_id":3804803,"toc":null,"created_at":"2024-01-22 14:25:52","updated_at":"2024-01-24 16:15:07","process_started_at":"2024-01-22 14:25:54","process_done_at":"2024-01-22 14:26:01","process_failed_at":null,"pages_count":557,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"4b734b146a56ba65bc9cc1d4d7c36bf082e578efe21f18e0dfa96dccb031838e852790647e5abe744c673323ca156728d7c7424c233ae7b3778cb41d5c67b00c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۹۹"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۱۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C---%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C---%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C","pages_count_fa":"۵۹۹","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931740/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%8C-%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"سید-غلامرضا-موسوی،-سکینه-شکوهیان","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"119ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"120ms","total":"239ms"},"extra":{"id":1931740,"title":" ","token":"451fd4cbc18724e9","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19