دانلود کتاب های دکتر ابراهیم خدایار، دکتر حسن ذوالفقاری دانلود کتاب های دکتر ابراهیم خدایار، دکتر حسن ذوالفقاری

{"query":"BSS::A::*::I::1931741::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804804,"title":"شیوه نامۀ ویرایش دانشگاه تربیت مدرس","price":100000,"ebook_price":"۳۳‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6d2f99bd9d943d51/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/6d2f99bd9d943d51/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6d2f99bd9d943d51/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6d2f99bd9d943d51/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6d2f99bd9d943d51/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-5394-61-0","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":3,"description":"مطالب کتاب در دو بخش سامان یافته است: 1- نگارش های دانشگاهی؛ 2- راهنمای ویرایش و زبان معیار. در انواع پژوهش های » فصل های دهگانۀ کتاب عمده نیازهای مخاطبان در زمینه های متنوعی چون دانشگاهی؛ مستند...","pages_count":500,"keywords":null,"token":"6d2f99bd9d943d51","created_at":"2024-01-22 14:44:46","updated_at":"2024-05-08 11:40:06","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:00:43","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931741,"title":"دکتر ابراهیم خدایار، دکتر حسن ذوالفقاری","meta_title":"دکتر ابراهیم خدایار، دکتر حسن ذوالفقاری","meta_description":"دکتر ابراهیم خدایار، دکتر حسن ذوالفقاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ابراهیم خدایار، دکتر حسن ذوالفقاری","token":"64ddbbc6e41cc029","created_at":"2024-01-22 14:46:58","updated_at":"2024-01-22 14:46:58","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931741,"title":"دکتر ابراهیم خدایار، دکتر حسن ذوالفقاری","meta_title":"دکتر ابراهیم خدایار، دکتر حسن ذوالفقاری","meta_description":"دکتر ابراهیم خدایار، دکتر حسن ذوالفقاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ابراهیم خدایار، دکتر حسن ذوالفقاری","token":"64ddbbc6e41cc029","created_at":"2024-01-22 14:46:58","updated_at":"2024-01-22 14:46:58","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788752,"file":"65ae4e26e0bb97.01508116.pdf","book_id":3804804,"toc":null,"created_at":"2024-01-22 14:44:47","updated_at":"2024-05-08 11:40:06","process_started_at":"2024-01-22 14:44:50","process_done_at":"2024-01-22 14:44:53","process_failed_at":null,"pages_count":217,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"6f3b33464f89a2292c9b3a03c015f28161e9140ac388025eee4501dc9f38a1796b8a7ceeac3eb67382b57bb1b5534d01d771f2bddad1dccf533503786f5e4690","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۰۰"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%80-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3","urlify":"%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%80-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3","pages_count_fa":"۵۰۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931741/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-ابراهیم-خدایار،-دکتر-حسن-ذوالفقاری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"110ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"112ms","total":"222ms"},"extra":{"id":1931741,"title":" ","token":"64ddbbc6e41cc029","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19