دانلود کتاب های دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری، دکتر طاهره صادقلو دانلود کتاب های دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری، دکتر طاهره صادقلو

{"query":"BSS::A::*::I::1931742::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804805,"title":"تاب آوری اجتماعات محلی در برابر مخاطرات محیطی","price":170000,"ebook_price":"۸۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۵۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۷۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a8664d71031aeac4/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a8664d71031aeac4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a8664d71031aeac4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a8664d71031aeac4/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a8664d71031aeac4/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-52-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":2,"description":"زندگی در دوره تغییرات سریع، امکان بروز آشفتگی‏ ها و در عین حال اجتناب ناپذیر مانند اقتصادی (جنگ، تحریم، رکود،) یا مخاطرات طبیعی (سیل، زلزله، آتشفشان و جنگل سوزی) و اجتماعی (کاستی در ظرفیت فردی و ج...","pages_count":439,"keywords":null,"token":"a8664d71031aeac4","created_at":"2024-01-22 14:49:03","updated_at":"2024-01-24 16:14:05","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-24 16:14:05","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931742,"title":"دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری، دکتر طاهره صادقلو","meta_title":"دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری، دکتر طاهره صادقلو","meta_description":"دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری، دکتر طاهره صادقلو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عبدالرضا رکن الدین افتخاری، دکتر طاهره صادقلو","token":"651276b2822b1416","created_at":"2024-01-22 14:54:13","updated_at":"2024-01-22 14:54:13","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931742,"title":"دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری، دکتر طاهره صادقلو","meta_title":"دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری، دکتر طاهره صادقلو","meta_description":"دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری، دکتر طاهره صادقلو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عبدالرضا رکن الدین افتخاری، دکتر طاهره صادقلو","token":"651276b2822b1416","created_at":"2024-01-22 14:54:13","updated_at":"2024-01-22 14:54:13","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788753,"file":"65ae4f2754cba3.40803862.pdf","book_id":3804805,"toc":null,"created_at":"2024-01-22 14:49:04","updated_at":"2024-01-24 16:14:05","process_started_at":"2024-01-22 14:49:06","process_done_at":"2024-01-22 14:49:12","process_failed_at":null,"pages_count":439,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"9e5866240cd4442c4ce8849390e76298b7eae3e2c7b78858f57a49a79c023f43f7d848577c3d3f9829acfd77d247df657116e4287690a3f28dea746221926079","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۳۹"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۷۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C","urlify":"%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C","pages_count_fa":"۴۳۹","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931742/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B1%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D9%84%D9%88","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-عبدالرضا-رکن-الدین-افتخاری،-دکتر-طاهره-صادقلو","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"88ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"89ms","total":"177ms"},"extra":{"id":1931742,"title":" ","token":"651276b2822b1416","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19