دانلود کتاب های کلیف موتین، تانر اوچ، استیون تایزدل دانلود کتاب های کلیف موتین، تانر اوچ، استیون تایزدل

{"query":"BSS::A::*::I::1931745::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804807,"title":"طراحی شهری ( نقش و نگار؛ آرایه ها )","price":130000,"ebook_price":"۶۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۹‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8df78fef9c8d6bbe/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8df78fef9c8d6bbe/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8df78fef9c8d6bbe/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8df78fef9c8d6bbe/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8df78fef9c8d6bbe/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-56-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":2,"description":"علت انتشار این کتاب بررسی هدف آرایه­ها برای زینت بخشیدن به شهرها می­باشد. بنابراین نه در صدد بزک نمودن سریع شهرها و نه مدعی تهیه و ارایه فهرستی از بناها با طراحی خوب تزییناتی می­باشد. بلکه...","pages_count":294,"keywords":null,"token":"8df78fef9c8d6bbe","created_at":"2024-01-23 07:39:21","updated_at":"2024-01-24 16:12:18","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-24 16:12:18","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931745,"title":"کلیف موتین، تانر اوچ، استیون تایزدل","meta_title":"کلیف موتین، تانر اوچ، استیون تایزدل","meta_description":"کلیف موتین، تانر اوچ، استیون تایزدل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کلیف","lastname":"موتین، تانر اوچ، استیون تایزدل","token":"68d253297db45a1f","created_at":"2024-01-23 09:07:58","updated_at":"2024-01-23 09:07:58","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931746,"title":"حسنعلی پورمند","meta_title":"حسنعلی پورمند","meta_description":"حسنعلی پورمند - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسنعلی","lastname":"پورمند","token":"6043f0e05189219e","created_at":"2024-01-23 09:07:58","updated_at":"2024-01-23 09:07:58","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931745,"title":"کلیف موتین، تانر اوچ، استیون تایزدل","meta_title":"کلیف موتین، تانر اوچ، استیون تایزدل","meta_description":"کلیف موتین، تانر اوچ، استیون تایزدل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کلیف","lastname":"موتین، تانر اوچ، استیون تایزدل","token":"68d253297db45a1f","created_at":"2024-01-23 09:07:58","updated_at":"2024-01-23 09:07:58","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931746,"title":"حسنعلی پورمند","meta_title":"حسنعلی پورمند","meta_description":"حسنعلی پورمند - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسنعلی","lastname":"پورمند","token":"6043f0e05189219e","created_at":"2024-01-23 09:07:58","updated_at":"2024-01-23 09:07:58","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788755,"file":"65af3bf1d4c261.81394507.pdf","book_id":3804807,"toc":null,"created_at":"2024-01-23 07:39:23","updated_at":"2024-01-24 16:12:18","process_started_at":"2024-01-23 07:39:23","process_done_at":"2024-01-23 07:39:27","process_failed_at":null,"pages_count":293,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"723926118232cd3ad44065e3f212486f524eab12ebd04f6f12f346410413bb7a53fb33e8bfc182fa14c1e4bda15b9f6e8039a42d468abd0b092b88b885671e6a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۹۴"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C---%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%9B-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7--","urlify":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C---%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%9B-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7--","pages_count_fa":"۲۹۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931745/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%86%D8%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%84","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"کلیف-موتین،-تانر-اوچ،-استیون-تایزدل","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"107ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"111ms","total":"218ms"},"extra":{"id":1931745,"title":" ","token":"68d253297db45a1f","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19