دانلود کتاب های حسنعلی پورمند دانلود کتاب های حسنعلی پورمند

{"query":"BSS::A::*::I::1931746::*","current_page":1,"items":2,"data":[{"id":3804816,"title":"طراحی شهری (خیابان و میدان)","price":160000,"ebook_price":"۵۳‌,‌۶۰۰","rent_3_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c846e62150430cd8/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c846e62150430cd8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c846e62150430cd8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c846e62150430cd8/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c846e62150430cd8/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-31-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":3,"description":".چاپ اول: سال 1395موتین در مقدمه کتاب اول اشاره میکند که موضوع کتاب براساس اصول هنری است که از سوی کامیلو زیته بیان شده است. شکی نیست که در مقوله طراحی شهری مهمترین نقشها متعلق به میدان و خیابان است. ...","pages_count":404,"keywords":null,"token":"c846e62150430cd8","created_at":"2024-01-27 13:41:30","updated_at":"2024-05-08 11:35:07","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 14:44:17","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931746,"title":"حسنعلی پورمند","meta_title":"حسنعلی پورمند","meta_description":"حسنعلی پورمند - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسنعلی","lastname":"پورمند","token":"6043f0e05189219e","created_at":"2024-01-23 09:07:58","updated_at":"2024-01-23 09:07:58","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931751,"title":"کلیف موتین","meta_title":"کلیف موتین","meta_description":"کلیف موتین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کلیف","lastname":"موتین","token":"b2d7e7b3f45ac231","created_at":"2024-01-28 10:45:05","updated_at":"2024-01-28 10:45:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931751,"title":"کلیف موتین","meta_title":"کلیف موتین","meta_description":"کلیف موتین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کلیف","lastname":"موتین","token":"b2d7e7b3f45ac231","created_at":"2024-01-28 10:45:05","updated_at":"2024-01-28 10:45:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931746,"title":"حسنعلی پورمند","meta_title":"حسنعلی پورمند","meta_description":"حسنعلی پورمند - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسنعلی","lastname":"پورمند","token":"6043f0e05189219e","created_at":"2024-01-23 09:07:58","updated_at":"2024-01-23 09:07:58","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788764,"file":"65b4d6d29751b3.99668069.pdf","book_id":3804816,"toc":null,"created_at":"2024-01-27 13:41:31","updated_at":"2024-05-08 11:35:07","process_started_at":"2024-01-27 13:41:31","process_done_at":"2024-01-27 13:41:36","process_failed_at":null,"pages_count":404,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"629b4effa87f636cb5b575d913f568e30c26330b519040013d01c1251ee2526fdb93efb8b62553a357d569e446985a1b40185730af36ec045168118b6abddea4","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۰۴"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۶۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C--%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-","urlify":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C--%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-","pages_count_fa":"۴۰۴","previews":null,"score":0},{"id":3804807,"title":"طراحی شهری ( نقش و نگار؛ آرایه ها )","price":130000,"ebook_price":"۴۳‌,‌۵۵۰","rent_3_price":"۳۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۹‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8df78fef9c8d6bbe/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8df78fef9c8d6bbe/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8df78fef9c8d6bbe/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8df78fef9c8d6bbe/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8df78fef9c8d6bbe/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-56-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":2,"description":"علت انتشار این کتاب بررسی هدف آرایه­ها برای زینت بخشیدن به شهرها می­باشد. بنابراین نه در صدد بزک نمودن سریع شهرها و نه مدعی تهیه و ارایه فهرستی از بناها با طراحی خوب تزییناتی می­باشد. بلکه...","pages_count":294,"keywords":null,"token":"8df78fef9c8d6bbe","created_at":"2024-01-23 07:39:21","updated_at":"2024-05-08 11:38:17","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 14:59:23","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931745,"title":"کلیف موتین، تانر اوچ، استیون تایزدل","meta_title":"کلیف موتین، تانر اوچ، استیون تایزدل","meta_description":"کلیف موتین، تانر اوچ، استیون تایزدل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کلیف","lastname":"موتین، تانر اوچ، استیون تایزدل","token":"68d253297db45a1f","created_at":"2024-01-23 09:07:58","updated_at":"2024-01-23 09:07:58","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931746,"title":"حسنعلی پورمند","meta_title":"حسنعلی پورمند","meta_description":"حسنعلی پورمند - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسنعلی","lastname":"پورمند","token":"6043f0e05189219e","created_at":"2024-01-23 09:07:58","updated_at":"2024-01-23 09:07:58","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931745,"title":"کلیف موتین، تانر اوچ، استیون تایزدل","meta_title":"کلیف موتین، تانر اوچ، استیون تایزدل","meta_description":"کلیف موتین، تانر اوچ، استیون تایزدل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کلیف","lastname":"موتین، تانر اوچ، استیون تایزدل","token":"68d253297db45a1f","created_at":"2024-01-23 09:07:58","updated_at":"2024-01-23 09:07:58","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931746,"title":"حسنعلی پورمند","meta_title":"حسنعلی پورمند","meta_description":"حسنعلی پورمند - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسنعلی","lastname":"پورمند","token":"6043f0e05189219e","created_at":"2024-01-23 09:07:58","updated_at":"2024-01-23 09:07:58","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788755,"file":"65af3bf1d4c261.81394507.pdf","book_id":3804807,"toc":null,"created_at":"2024-01-23 07:39:23","updated_at":"2024-05-08 11:38:17","process_started_at":"2024-01-23 07:39:23","process_done_at":"2024-01-23 07:39:27","process_failed_at":null,"pages_count":293,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"723926118232cd3ad44065e3f212486f524eab12ebd04f6f12f346410413bb7a53fb33e8bfc182fa14c1e4bda15b9f6e8039a42d468abd0b092b88b885671e6a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۹۴"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C---%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%9B-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7--","urlify":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C---%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%9B-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7--","pages_count_fa":"۲۹۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931746/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"حسنعلی-پورمند","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"134ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"136ms","total":"270ms"},"extra":{"id":1931746,"title":" ","token":"6043f0e05189219e","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19