دانلود کتاب های دکتر علی حق طلب، با همکاری دکتر ابوالفضل شجاعیان دانلود کتاب های دکتر علی حق طلب، با همکاری دکتر ابوالفضل شجاعیان

{"query":"BSS::A::*::I::1931747::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804808,"title":"ترمودینامیک ملکولی تعادلات فازی محلول ها","price":240000,"ebook_price":"۸۰‌,‌۴۰۰","rent_3_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۴۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/30babed671fafc5d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/30babed671fafc5d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/30babed671fafc5d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/30babed671fafc5d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/30babed671fafc5d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-5394-56-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":2,"description":"مطالب این کتاب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی شیمی در دانشگاه تربیت مدرس در 25 سال گذشته به صورت جزوه تدریس میشود. این نوشتارها در سال 1391 به شکل کتاب فعلی چاپ ش د که مورد توجه دانشجویان &laquo...","pages_count":642,"keywords":null,"token":"30babed671fafc5d","created_at":"2024-01-23 07:41:59","updated_at":"2024-03-13 14:47:37","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 14:47:37","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931747,"title":"دکتر علی حق طلب، با همکاری دکتر ابوالفضل شجاعیان","meta_title":"دکتر علی حق طلب، با همکاری دکتر ابوالفضل شجاعیان","meta_description":"دکتر علی حق طلب، با همکاری دکتر ابوالفضل شجاعیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی حق طلب، با همکاری دکتر ابوالفضل شجاعیان","token":"24b11a5e48413f91","created_at":"2024-01-23 09:11:50","updated_at":"2024-01-23 09:11:50","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931747,"title":"دکتر علی حق طلب، با همکاری دکتر ابوالفضل شجاعیان","meta_title":"دکتر علی حق طلب، با همکاری دکتر ابوالفضل شجاعیان","meta_description":"دکتر علی حق طلب، با همکاری دکتر ابوالفضل شجاعیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی حق طلب، با همکاری دکتر ابوالفضل شجاعیان","token":"24b11a5e48413f91","created_at":"2024-01-23 09:11:50","updated_at":"2024-01-23 09:11:50","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788756,"file":"65af3c902259f7.35191582.pdf","book_id":3804808,"toc":null,"created_at":"2024-01-23 07:42:01","updated_at":"2024-03-13 14:47:37","process_started_at":"2024-01-23 07:42:04","process_done_at":"2024-01-23 07:42:12","process_failed_at":null,"pages_count":642,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e507e7734f67e6e9bd129f2ac04dec9296a9c693856ed8ba2aec30e83204d8f04c178540e26b077c290f840627e8db605f92106829bb66bb3ed2fc32447ceb7b","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۴۲"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7","urlify":"%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۶۴۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931747/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-علی-حق-طلب،-با-همکاری-دکتر-ابوالفضل-شجاعیان","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"104ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"105ms","total":"209ms"},"extra":{"id":1931747,"title":" ","token":"24b11a5e48413f91","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19