دانلود کتاب های مریم خالصی دانلود کتاب های مریم خالصی

{"query":"BSS::A::*::I::1931749::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804809,"title":"تجویز فعالیت ورزشی برای گروه‌های خاص: بیماری‌های مزمن، جمعیت‌های خاص و تشخیص‌های چالشی","price":145000,"ebook_price":"۴۸‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۴۳‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/cc482ea26fbeb420/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/cc482ea26fbeb420/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/cc482ea26fbeb420/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/cc482ea26fbeb420/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/cc482ea26fbeb420/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-93184-3-0","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"هدف از نگارش کتاب «تجویز فعالیت ورزشی برای گروه‌های خاص: بیماری‌های مزمن، جمعیت‌های خاص و تشخیص‌های چالشی» پُرکردن شکاف موجود در پیشینه علمی است. کتاب‌های موجود در...","pages_count":204,"keywords":null,"token":"cc482ea26fbeb420","created_at":"2024-01-23 14:33:27","updated_at":"2024-01-24 16:11:36","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-24 16:11:36","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1931748,"title":"Brian C Leutholtz","meta_title":"Brian C Leutholtz","meta_description":"Brian C Leutholtz - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"Brian","lastname":"C Leutholtz","token":"57bb4cfa572cf298","created_at":"2024-01-23 14:41:04","updated_at":"2024-01-23 14:41:04","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931749,"title":"مریم خالصی","meta_title":"مریم خالصی","meta_description":"مریم خالصی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مریم","lastname":"خالصی","token":"e0280f9b72594bc6","created_at":"2024-01-23 14:41:04","updated_at":"2024-01-23 14:41:04","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931750,"title":"علی صمدی","meta_title":"علی صمدی","meta_description":"علی صمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"صمدی","token":"a4b3103c306c8155","created_at":"2024-01-23 14:41:04","updated_at":"2024-01-23 14:41:04","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931748,"title":"Brian C Leutholtz","meta_title":"Brian C Leutholtz","meta_description":"Brian C Leutholtz - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"Brian","lastname":"C Leutholtz","token":"57bb4cfa572cf298","created_at":"2024-01-23 14:41:04","updated_at":"2024-01-23 14:41:04","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931749,"title":"مریم خالصی","meta_title":"مریم خالصی","meta_description":"مریم خالصی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مریم","lastname":"خالصی","token":"e0280f9b72594bc6","created_at":"2024-01-23 14:41:04","updated_at":"2024-01-23 14:41:04","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931750,"title":"علی صمدی","meta_title":"علی صمدی","meta_description":"علی صمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"صمدی","token":"a4b3103c306c8155","created_at":"2024-01-23 14:41:04","updated_at":"2024-01-23 14:41:04","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788757,"file":"65af9d00541d82.29690905.pdf","book_id":3804809,"toc":null,"created_at":"2024-01-23 14:33:28","updated_at":"2024-01-24 16:11:36","process_started_at":"2024-01-23 14:33:29","process_done_at":"2024-01-23 14:33:32","process_failed_at":null,"pages_count":204,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"ce153418a7cd21cf2831e2fd0f107eb303255e598354ce3d2162ddd8c1e59b8d83e91dcb9495bd4bfc82bb21607b6afe32da8134cf1fe2c9b4885e71c78853f6","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۰۴"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۴۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C","urlify":"%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C","pages_count_fa":"۲۰۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931749/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"مریم-خالصی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"118ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"119ms","total":"237ms"},"extra":{"id":1931749,"title":" ","token":"e0280f9b72594bc6","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19