دانلود کتاب های کلیف موتین دانلود کتاب های کلیف موتین

{"query":"BSS::A::*::I::1931751::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804816,"title":"طراحی شهری (خیابان و میدان)","price":160000,"ebook_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۶۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c846e62150430cd8/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c846e62150430cd8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c846e62150430cd8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c846e62150430cd8/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c846e62150430cd8/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-31-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":3,"description":".چاپ اول: سال 1395موتین در مقدمه کتاب اول اشاره میکند که موضوع کتاب براساس اصول هنری است که از سوی کامیلو زیته بیان شده است. شکی نیست که در مقوله طراحی شهری مهمترین نقشها متعلق به میدان و خیابان است. ...","pages_count":404,"keywords":null,"token":"c846e62150430cd8","created_at":"2024-01-27 13:41:30","updated_at":"2024-01-29 11:57:46","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-29 11:57:46","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931746,"title":"حسنعلی پورمند","meta_title":"حسنعلی پورمند","meta_description":"حسنعلی پورمند - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسنعلی","lastname":"پورمند","token":"6043f0e05189219e","created_at":"2024-01-23 09:07:58","updated_at":"2024-01-23 09:07:58","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931751,"title":"کلیف موتین","meta_title":"کلیف موتین","meta_description":"کلیف موتین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کلیف","lastname":"موتین","token":"b2d7e7b3f45ac231","created_at":"2024-01-28 10:45:05","updated_at":"2024-01-28 10:45:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931751,"title":"کلیف موتین","meta_title":"کلیف موتین","meta_description":"کلیف موتین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کلیف","lastname":"موتین","token":"b2d7e7b3f45ac231","created_at":"2024-01-28 10:45:05","updated_at":"2024-01-28 10:45:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931746,"title":"حسنعلی پورمند","meta_title":"حسنعلی پورمند","meta_description":"حسنعلی پورمند - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسنعلی","lastname":"پورمند","token":"6043f0e05189219e","created_at":"2024-01-23 09:07:58","updated_at":"2024-01-23 09:07:58","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788764,"file":"65b4d6d29751b3.99668069.pdf","book_id":3804816,"toc":null,"created_at":"2024-01-27 13:41:31","updated_at":"2024-01-29 11:57:46","process_started_at":"2024-01-27 13:41:31","process_done_at":"2024-01-27 13:41:36","process_failed_at":null,"pages_count":404,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"629b4effa87f636cb5b575d913f568e30c26330b519040013d01c1251ee2526fdb93efb8b62553a357d569e446985a1b40185730af36ec045168118b6abddea4","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۰۴"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۶۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C--%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-","urlify":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C--%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-","pages_count_fa":"۴۰۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931751/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"کلیف-موتین","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"99ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"100ms","total":"199ms"},"extra":{"id":1931751,"title":" ","token":"b2d7e7b3f45ac231","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19