دانلود کتاب های دکتر مجتبی رفیعیان و دکتر مریم رضایی دانلود کتاب های دکتر مجتبی رفیعیان و دکتر مریم رضایی

{"query":"BSS::A::*::I::1931754::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804813,"title":"تحلیلی بر مدیریت زمین شهری (مفاهیم، سیاست‌ها و رویکردها) با نگاهی به ایران","price":130000,"ebook_price":"۴۳‌,‌۵۵۰","rent_3_price":"۳۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۹‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8702bf0f1a876f4b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8702bf0f1a876f4b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8702bf0f1a876f4b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8702bf0f1a876f4b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8702bf0f1a876f4b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"مدیریت زمین شهری بخشی از مدیریت شهری است و هسته‌ کانونی آن را تشکیل می‌دهد. نقش موثر بازار زمین در اغلب کشورها به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه و قابلیت آن در تاثیرگذاری بر سایر محورهای...","pages_count":305,"keywords":null,"token":"8702bf0f1a876f4b","created_at":"2024-01-27 13:04:40","updated_at":"2024-03-13 14:45:38","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 14:45:38","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931754,"title":"دکتر مجتبی رفیعیان و دکتر مریم رضایی","meta_title":"دکتر مجتبی رفیعیان و دکتر مریم رضایی","meta_description":"دکتر مجتبی رفیعیان و دکتر مریم رضایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مجتبی رفیعیان و دکتر مریم رضایی","token":"bf4435348f9f1647","created_at":"2024-01-28 10:50:28","updated_at":"2024-01-28 10:50:28","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931754,"title":"دکتر مجتبی رفیعیان و دکتر مریم رضایی","meta_title":"دکتر مجتبی رفیعیان و دکتر مریم رضایی","meta_description":"دکتر مجتبی رفیعیان و دکتر مریم رضایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مجتبی رفیعیان و دکتر مریم رضایی","token":"bf4435348f9f1647","created_at":"2024-01-28 10:50:28","updated_at":"2024-01-28 10:50:28","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788761,"file":"65b4ce308b69b1.91371741.pdf","book_id":3804813,"toc":null,"created_at":"2024-01-27 13:04:41","updated_at":"2024-03-13 14:45:38","process_started_at":"2024-01-27 13:04:43","process_done_at":"2024-01-27 13:04:51","process_failed_at":null,"pages_count":701,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"af886e57a766ddeef62adf1a5ede8e2f8c20fd933fd66472a41c573168a5a6e795c9dc8c7380927bbc7b096af8ea132a5aabcc86a4508d6ba607d99a45041458","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۰۵"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C--%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7--%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","urlify":"%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C--%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7--%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۳۰۵","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931754/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-مجتبی-رفیعیان-و-دکتر-مریم-رضایی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"116ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"118ms","total":"234ms"},"extra":{"id":1931754,"title":" ","token":"bf4435348f9f1647","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19