دانلود کتاب های جان سی لیپولد دانلود کتاب های جان سی لیپولد

{"query":"BSS::A::*::I::1931763::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804812,"title":"متالوژی جوشکاری و جوش پذیری","price":250000,"ebook_price":"۱۲۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/226e0f5a97cbb617/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/226e0f5a97cbb617/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/226e0f5a97cbb617/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/226e0f5a97cbb617/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/226e0f5a97cbb617/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-68-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":2,"description":"اثر حاضر ترجمه تالیف پروفسور جان سی لیپولد است که جدیدترین و کامل‌ترین کتاب در خصوص متالورژی جوشکاری و جوش‌پذیری محسوب می‌شود. قبل از این کتاب، آثاری نیز در سال‌های گذشته در این زم...","pages_count":657,"keywords":null,"token":"226e0f5a97cbb617","created_at":"2024-01-27 13:04:20","updated_at":"2024-01-29 11:58:59","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-29 11:58:59","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":6036,"title":"دکتر همام نفاخ موسوی","meta_title":"دکتر همام نفاخ موسوی","meta_description":"دکتر همام نفاخ موسوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"همام نفاخ موسوی","token":"be72d41148be6e4f","created_at":"2018-02-20 11:32:48","updated_at":"2018-02-20 11:32:48","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931763,"title":"جان سی لیپولد","meta_title":"جان سی لیپولد","meta_description":"جان سی لیپولد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جان","lastname":"سی لیپولد","token":"600c7d12c2ca2c1d","created_at":"2024-01-29 09:47:04","updated_at":"2024-01-29 09:47:04","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931763,"title":"جان سی لیپولد","meta_title":"جان سی لیپولد","meta_description":"جان سی لیپولد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جان","lastname":"سی لیپولد","token":"600c7d12c2ca2c1d","created_at":"2024-01-29 09:47:04","updated_at":"2024-01-29 09:47:04","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":6036,"title":"دکتر همام نفاخ موسوی","meta_title":"دکتر همام نفاخ موسوی","meta_description":"دکتر همام نفاخ موسوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"همام نفاخ موسوی","token":"be72d41148be6e4f","created_at":"2018-02-20 11:32:48","updated_at":"2018-02-20 11:32:48","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788760,"file":"65b4ce1c65f1b7.60774281.pdf","book_id":3804812,"toc":null,"created_at":"2024-01-27 13:04:21","updated_at":"2024-01-29 11:58:59","process_started_at":"2024-01-27 13:04:23","process_done_at":"2024-01-27 13:04:30","process_failed_at":null,"pages_count":655,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"2aa4e791e0eb2d950870a7280c554176f3c745939dcdd71304c3d076f64e813e0ef7ed19779d10e2cbc9e3b305e519454bf39cd0fc5bdc7417efe6eb1f699861","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۵۷"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۶۵۷","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931763/%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%AF","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"جان-سی-لیپولد","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"108ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"110ms","total":"218ms"},"extra":{"id":1931763,"title":" ","token":"600c7d12c2ca2c1d","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19