دانلود کتاب های آر. گریف، آر. پیت، ال. ام. پتر و دی. پلتچر، ج. روبینسون دانلود کتاب های آر. گریف، آر. پیت، ال. ام. پتر و دی. پلتچر، ج. روبینسون

روش های دستگاهی در الکتروشیمی

آر. گریف، آر. پیت، ال. ام. پتر و دی. پلتچر، ج. روبینسون , دکتر میرفضل اله موسوی، دکتر سید مهدی گلابی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931764::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804811,"title":"روش های دستگاهی در الکتروشیمی","price":240000,"ebook_price":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۴۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4e7791217e082f28/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4e7791217e082f28/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4e7791217e082f28/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4e7791217e082f28/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4e7791217e082f28/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-90476-7-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":3,"description":".کتاب حاضر که چاپ سوم آن، هم اکنون در اختیار شما خواننده عزیز قرار گرفته است، به گونه ای مستدل و روان، مبانی اساسی واکنش های الکتروشیمیایی و برخی کاربردهای آن را با بهره گیری از روش های دستگاهی و ابزا...","pages_count":651,"keywords":null,"token":"4e7791217e082f28","created_at":"2024-01-27 13:03:18","updated_at":"2024-01-29 11:59:22","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-29 11:59:22","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931764,"title":"آر. گریف، آر. پیت، ال. ام. پتر و دی. پلتچر، ج. روبینسون","meta_title":"آر. گریف، آر. پیت، ال. ام. پتر و دی. پلتچر، ج. روبینسون","meta_description":"آر. گریف، آر. پیت، ال. ام. پتر و دی. پلتچر، ج. روبینسون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"آر.","lastname":"گریف، آر. پیت، ال. ام. پتر و دی. پلتچر، ج. روبینسون","token":"c197846fb910d0f5","created_at":"2024-01-29 09:51:09","updated_at":"2024-01-29 09:51:09","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931765,"title":"دکتر میرفضل اله موسوی، دکتر سید مهدی گلابی","meta_title":"دکتر میرفضل اله موسوی، دکتر سید مهدی گلابی","meta_description":"دکتر میرفضل اله موسوی، دکتر سید مهدی گلابی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"میرفضل اله موسوی، دکتر سید مهدی گلابی","token":"2bea05e90c5e733f","created_at":"2024-01-29 09:51:09","updated_at":"2024-01-29 09:51:09","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931764,"title":"آر. گریف، آر. پیت، ال. ام. پتر و دی. پلتچر، ج. روبینسون","meta_title":"آر. گریف، آر. پیت، ال. ام. پتر و دی. پلتچر، ج. روبینسون","meta_description":"آر. گریف، آر. پیت، ال. ام. پتر و دی. پلتچر، ج. روبینسون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"آر.","lastname":"گریف، آر. پیت، ال. ام. پتر و دی. پلتچر، ج. روبینسون","token":"c197846fb910d0f5","created_at":"2024-01-29 09:51:09","updated_at":"2024-01-29 09:51:09","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931765,"title":"دکتر میرفضل اله موسوی، دکتر سید مهدی گلابی","meta_title":"دکتر میرفضل اله موسوی، دکتر سید مهدی گلابی","meta_description":"دکتر میرفضل اله موسوی، دکتر سید مهدی گلابی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"میرفضل اله موسوی، دکتر سید مهدی گلابی","token":"2bea05e90c5e733f","created_at":"2024-01-29 09:51:09","updated_at":"2024-01-29 09:51:09","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788759,"file":"65b4cddebc0f22.57134757.pdf","book_id":3804811,"toc":null,"created_at":"2024-01-27 13:03:19","updated_at":"2024-01-29 11:59:22","process_started_at":"2024-01-27 13:03:21","process_done_at":"2024-01-27 13:03:29","process_failed_at":null,"pages_count":651,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"5cf209f9d2fe089eb20739dc71861606240cf1eb3642334a09da42219b83d3faf076030988183706e25aab1b8efc5aa7c48dd6618f1b635b46a8814dceeafdbc","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۵۱"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C","urlify":"%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C","pages_count_fa":"۶۵۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931764/%D8%A2%D8%B1.-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%8C-%D8%A2%D8%B1.-%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D9%84.-%D8%A7%D9%85.-%D9%BE%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%DB%8C.-%D9%BE%D9%84%D8%AA%DA%86%D8%B1%D8%8C-%D8%AC.-%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"آر.-گریف،-آر.-پیت،-ال.-ام.-پتر-و-دی.-پلتچر،-ج.-روبینسون","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"93ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"95ms","total":"188ms"},"extra":{"id":1931764,"title":" ","token":"c197846fb910d0f5","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19