دانلود کتاب های دکتر میرفضل اله موسوی، دکتر سید مهدی گلابی دانلود کتاب های دکتر میرفضل اله موسوی، دکتر سید مهدی گلابی

روش های دستگاهی در الکتروشیمی

آر. گریف، آر. پیت، ال. ام. پتر و دی. پلتچر، ج. روبینسون , دکتر میرفضل اله موسوی، دکتر سید مهدی گلابی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931765::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804811,"title":"روش های دستگاهی در الکتروشیمی","price":240000,"ebook_price":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۴۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4e7791217e082f28/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4e7791217e082f28/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4e7791217e082f28/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4e7791217e082f28/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4e7791217e082f28/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-90476-7-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":3,"description":".کتاب حاضر که چاپ سوم آن، هم اکنون در اختیار شما خواننده عزیز قرار گرفته است، به گونه ای مستدل و روان، مبانی اساسی واکنش های الکتروشیمیایی و برخی کاربردهای آن را با بهره گیری از روش های دستگاهی و ابزا...","pages_count":651,"keywords":null,"token":"4e7791217e082f28","created_at":"2024-01-27 13:03:18","updated_at":"2024-01-29 11:59:22","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-29 11:59:22","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931764,"title":"آر. گریف، آر. پیت، ال. ام. پتر و دی. پلتچر، ج. روبینسون","meta_title":"آر. گریف، آر. پیت، ال. ام. پتر و دی. پلتچر، ج. روبینسون","meta_description":"آر. گریف، آر. پیت، ال. ام. پتر و دی. پلتچر، ج. روبینسون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"آر.","lastname":"گریف، آر. پیت، ال. ام. پتر و دی. پلتچر، ج. روبینسون","token":"c197846fb910d0f5","created_at":"2024-01-29 09:51:09","updated_at":"2024-01-29 09:51:09","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931765,"title":"دکتر میرفضل اله موسوی، دکتر سید مهدی گلابی","meta_title":"دکتر میرفضل اله موسوی، دکتر سید مهدی گلابی","meta_description":"دکتر میرفضل اله موسوی، دکتر سید مهدی گلابی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"میرفضل اله موسوی، دکتر سید مهدی گلابی","token":"2bea05e90c5e733f","created_at":"2024-01-29 09:51:09","updated_at":"2024-01-29 09:51:09","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931764,"title":"آر. گریف، آر. پیت، ال. ام. پتر و دی. پلتچر، ج. روبینسون","meta_title":"آر. گریف، آر. پیت، ال. ام. پتر و دی. پلتچر، ج. روبینسون","meta_description":"آر. گریف، آر. پیت، ال. ام. پتر و دی. پلتچر، ج. روبینسون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"آر.","lastname":"گریف، آر. پیت، ال. ام. پتر و دی. پلتچر، ج. روبینسون","token":"c197846fb910d0f5","created_at":"2024-01-29 09:51:09","updated_at":"2024-01-29 09:51:09","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931765,"title":"دکتر میرفضل اله موسوی، دکتر سید مهدی گلابی","meta_title":"دکتر میرفضل اله موسوی، دکتر سید مهدی گلابی","meta_description":"دکتر میرفضل اله موسوی، دکتر سید مهدی گلابی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"میرفضل اله موسوی، دکتر سید مهدی گلابی","token":"2bea05e90c5e733f","created_at":"2024-01-29 09:51:09","updated_at":"2024-01-29 09:51:09","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788759,"file":"65b4cddebc0f22.57134757.pdf","book_id":3804811,"toc":null,"created_at":"2024-01-27 13:03:19","updated_at":"2024-01-29 11:59:22","process_started_at":"2024-01-27 13:03:21","process_done_at":"2024-01-27 13:03:29","process_failed_at":null,"pages_count":651,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"5cf209f9d2fe089eb20739dc71861606240cf1eb3642334a09da42219b83d3faf076030988183706e25aab1b8efc5aa7c48dd6618f1b635b46a8814dceeafdbc","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۵۱"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C","urlify":"%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C","pages_count_fa":"۶۵۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931765/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-میرفضل-اله-موسوی،-دکتر-سید-مهدی-گلابی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"93ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"94ms","total":"187ms"},"extra":{"id":1931765,"title":" ","token":"2bea05e90c5e733f","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19