دانلود کتاب های کارل جان استروم، یورن ویتن مارک دانلود کتاب های کارل جان استروم، یورن ویتن مارک

کنترل تطبیقی

کارل جان استروم، یورن ویتن مارک , دکتر محمد تقی حمیدی بهشتی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931766::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804810,"title":"کنترل تطبیقی","price":270000,"ebook_price":"۹۰‌,‌۴۵۰","rent_3_price":"۶۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۸۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۷۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8f11821bf33b4f50/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8f11821bf33b4f50/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8f11821bf33b4f50/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8f11821bf33b4f50/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8f11821bf33b4f50/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-6213-05-0","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":4,"description":"هدف ما ارایه مقدمه و مروری بر جنبه های عملی و نظری کنترل تطبیقی است. کنترل تطبیقی میدان پویایی در تحقیقات و کاربردهای صنعتی است.\n...","pages_count":731,"keywords":null,"token":"8f11821bf33b4f50","created_at":"2024-01-27 12:56:09","updated_at":"2024-03-13 14:47:09","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 14:47:09","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931766,"title":"کارل جان استروم، یورن ویتن مارک","meta_title":"کارل جان استروم، یورن ویتن مارک","meta_description":"کارل جان استروم، یورن ویتن مارک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کارل","lastname":"جان استروم، یورن ویتن مارک","token":"46464afbcb39a611","created_at":"2024-01-29 09:54:40","updated_at":"2024-01-29 09:54:40","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931767,"title":"دکتر محمد تقی حمیدی بهشتی","meta_title":"دکتر محمد تقی حمیدی بهشتی","meta_description":"دکتر محمد تقی حمیدی بهشتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد تقی حمیدی بهشتی","token":"3ef4063f2c61e4a1","created_at":"2024-01-29 09:54:40","updated_at":"2024-01-29 09:54:40","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931766,"title":"کارل جان استروم، یورن ویتن مارک","meta_title":"کارل جان استروم، یورن ویتن مارک","meta_description":"کارل جان استروم، یورن ویتن مارک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کارل","lastname":"جان استروم، یورن ویتن مارک","token":"46464afbcb39a611","created_at":"2024-01-29 09:54:40","updated_at":"2024-01-29 09:54:40","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931767,"title":"دکتر محمد تقی حمیدی بهشتی","meta_title":"دکتر محمد تقی حمیدی بهشتی","meta_description":"دکتر محمد تقی حمیدی بهشتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد تقی حمیدی بهشتی","token":"3ef4063f2c61e4a1","created_at":"2024-01-29 09:54:40","updated_at":"2024-01-29 09:54:40","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788758,"file":"65b4cc31b18571.85693501.pdf","book_id":3804810,"toc":null,"created_at":"2024-01-27 12:56:09","updated_at":"2024-03-13 14:47:09","process_started_at":"2024-01-27 12:56:10","process_done_at":"2024-01-27 12:56:18","process_failed_at":null,"pages_count":752,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"abadfa4d42453995aef957bc116f3510799572f3990fd516f77d4f9e990e7327aa9ff092aa42c4c9e1e4caf2222e13688dba483abfcc6f55f5bbb55eee1159b3","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۳۱"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۷۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C","urlify":"%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C","pages_count_fa":"۷۳۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931766/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"کارل-جان-استروم،-یورن-ویتن-مارک","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"100ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"102ms","total":"202ms"},"extra":{"id":1931766,"title":" ","token":"46464afbcb39a611","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19