دانلود کتاب های دکتر فرید شریعتمداری، مهندس مازیار محیطی اصلی دانلود کتاب های دکتر فرید شریعتمداری، مهندس مازیار محیطی اصلی

{"query":"BSS::A::*::I::1931768::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804785,"title":"افزودنی های خوراک دام، طیور و آبزیان","price":170000,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۵۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۷۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/433426f089f2dd40/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/433426f089f2dd40/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/433426f089f2dd40/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/433426f089f2dd40/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/433426f089f2dd40/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-5394-07-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":3,"description":"پیشرفت‌های علم تغذیه و اصلاح نژاد دام و طیور موجب افزایش تولید و سرعت رشد و کاهش دوره پرورش در دو دهه گذشته شده است؛ برای مثال در مورد جوجه‌های گوشتی مدت زمان لازم برای رسیدن به وزن 2 کیلوگر...","pages_count":413,"keywords":null,"token":"433426f089f2dd40","created_at":"2024-01-22 08:40:54","updated_at":"2024-03-13 15:09:30","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:09:30","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931768,"title":"دکتر فرید شریعتمداری، مهندس مازیار محیطی اصلی","meta_title":"دکتر فرید شریعتمداری، مهندس مازیار محیطی اصلی","meta_description":"دکتر فرید شریعتمداری، مهندس مازیار محیطی اصلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فرید شریعتمداری، مهندس مازیار محیطی اصلی","token":"3a60fe0b30ebf2ec","created_at":"2024-01-29 13:01:58","updated_at":"2024-01-29 13:01:58","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931768,"title":"دکتر فرید شریعتمداری، مهندس مازیار محیطی اصلی","meta_title":"دکتر فرید شریعتمداری، مهندس مازیار محیطی اصلی","meta_description":"دکتر فرید شریعتمداری، مهندس مازیار محیطی اصلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فرید شریعتمداری، مهندس مازیار محیطی اصلی","token":"3a60fe0b30ebf2ec","created_at":"2024-01-29 13:01:58","updated_at":"2024-01-29 13:01:58","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788733,"file":"65adf8df1baab2.49821700.pdf","book_id":3804785,"toc":null,"created_at":"2024-01-22 08:40:55","updated_at":"2024-03-13 15:09:30","process_started_at":"2024-01-22 08:40:56","process_done_at":"2024-01-22 08:40:56","process_failed_at":null,"pages_count":1,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"ffc55ebd7b59f6d14aa683b5c0be8edabff311c820aba1c1873f6017f18982c3f368b10efee9d5e03e0b1705539d797d451664b41f7041fde32bcf964bc2ba8f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۱۳"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۷۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86","urlify":"%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۴۱۳","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931768/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-فرید-شریعتمداری،-مهندس-مازیار-محیطی-اصلی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"177ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"179ms","total":"356ms"},"extra":{"id":1931768,"title":" ","token":"3a60fe0b30ebf2ec","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19