دانلود کتاب های دکتر مسعود سلطانی محمدی و دکتر سپیده رحیمی دانلود کتاب های دکتر مسعود سلطانی محمدی و دکتر سپیده رحیمی

{"query":"BSS::A::*::I::1931769::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804771,"title":"روش های احتمالاتی در ارزیابی لرزه ای سازه ها","price":195000,"ebook_price":"۵۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۸‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۵۸‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۹۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/bddeaf387f34661a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/bddeaf387f34661a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/bddeaf387f34661a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/bddeaf387f34661a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/bddeaf387f34661a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-04-2","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":2,"description":"در سال‌های اخیر با توجه به بکارگیری علم احتمالات در مهندسی، روش‌های احتمالاتی و تحلیلهای غیرتعینی، جایگزین مناسبی برای روش‌های تحلیل تعینی شده‌اند. روشهای احتمالاتی در ارزیابی لرزه...","pages_count":320,"keywords":null,"token":"bddeaf387f34661a","created_at":"2024-01-10 11:29:25","updated_at":"2024-03-13 15:10:01","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:10:01","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931769,"title":"دکتر مسعود سلطانی محمدی و دکتر سپیده رحیمی","meta_title":"دکتر مسعود سلطانی محمدی و دکتر سپیده رحیمی","meta_description":"دکتر مسعود سلطانی محمدی و دکتر سپیده رحیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مسعود سلطانی محمدی و دکتر سپیده رحیمی","token":"ddbc61c7c59e60b0","created_at":"2024-01-29 13:03:32","updated_at":"2024-01-29 13:03:32","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931769,"title":"دکتر مسعود سلطانی محمدی و دکتر سپیده رحیمی","meta_title":"دکتر مسعود سلطانی محمدی و دکتر سپیده رحیمی","meta_description":"دکتر مسعود سلطانی محمدی و دکتر سپیده رحیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مسعود سلطانی محمدی و دکتر سپیده رحیمی","token":"ddbc61c7c59e60b0","created_at":"2024-01-29 13:03:32","updated_at":"2024-01-29 13:03:32","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788719,"file":"659e4e5e25f3d3.03674571.pdf","book_id":3804771,"toc":null,"created_at":"2024-01-10 11:29:26","updated_at":"2024-03-13 15:10:01","process_started_at":"2024-01-10 14:39:53","process_done_at":null,"process_failed_at":"2024-01-10 14:39:53","pages_count":1,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"3466d522299d882596886e139a38f11e77e69d839215b3a04c49a291a578107bb00b6a547faf0d001d1582d25c24ffee9e11e753c2a8572fd5b6fd9afabf24fc","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۲۰"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۹۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7","urlify":"%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۳۲۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931769/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-مسعود-سلطانی-محمدی-و-دکتر-سپیده-رحیمی","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"18ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1931769,"title":" ","token":"ddbc61c7c59e60b0","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19