دانلود کتاب های دکتر طراوت بامداد  دکتر مسعود پارسانیا دانلود کتاب های دکتر طراوت بامداد دکتر مسعود پارسانیا

{"query":"BSS::A::*::I::1931785::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804766,"title":"اصول روش های تشخیص آزمایشگاهی در ویروس شناسی پزشکی","price":125000,"ebook_price":"۴۱‌,‌۸۷۵","rent_3_price":"۳۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۲۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0c473ce88e781026/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0c473ce88e781026/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0c473ce88e781026/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0c473ce88e781026/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0c473ce88e781026/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-21-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":"کتاب اصول روش‌های تشخیصی در ویروس‌شناسی پزشکی سعی دارد تا به بررسی روش‌ها و اصول انجام مهم‌ترین روش‌های پرکاربرد در حیطه علم ویروس‌شناسی تشخیصی بپردازد، این کتاب در سه فص...","pages_count":285,"keywords":null,"token":"0c473ce88e781026","created_at":"2024-01-10 11:14:54","updated_at":"2024-03-13 15:13:05","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:13:05","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931785,"title":"دکتر طراوت بامداد- دکتر مسعود پارسانیا","meta_title":"دکتر طراوت بامداد- دکتر مسعود پارسانیا","meta_description":"دکتر طراوت بامداد- دکتر مسعود پارسانیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"طراوت بامداد- دکتر مسعود پارسانیا","token":"84e4de4e2a8012c7","created_at":"2024-02-13 14:12:40","updated_at":"2024-02-13 14:12:40","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931785,"title":"دکتر طراوت بامداد- دکتر مسعود پارسانیا","meta_title":"دکتر طراوت بامداد- دکتر مسعود پارسانیا","meta_description":"دکتر طراوت بامداد- دکتر مسعود پارسانیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"طراوت بامداد- دکتر مسعود پارسانیا","token":"84e4de4e2a8012c7","created_at":"2024-02-13 14:12:40","updated_at":"2024-02-13 14:12:40","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788714,"file":"659e4af6a332c0.49061258.pdf","book_id":3804766,"toc":null,"created_at":"2024-01-10 11:14:55","updated_at":"2024-03-13 15:13:05","process_started_at":"2024-01-21 16:51:19","process_done_at":"2024-01-21 16:51:22","process_failed_at":null,"pages_count":281,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"24347bfa4e97478c8f36174e2943606a9ae0619b82629ea455a8cc4695ca5eaec4287bff1ab7f0109b7aa604767aafa93292ed003fee3192207e29b2a8b8c200","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۸۵"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۲۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","pages_count_fa":"۲۸۵","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931785/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF--%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-طراوت-بامداد--دکتر-مسعود-پارسانیا","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"150ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"152ms","total":"302ms"},"extra":{"id":1931785,"title":" ","token":"84e4de4e2a8012c7","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19