دانلود کتاب های فاطمه سوگندی دانلود کتاب های فاطمه سوگندی

{"query":"BSS::A::*::I::1931802::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804837,"title":"کنترل فرآیند آماری: یک رویکرد عملی","price":130000,"ebook_price":"۶۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۹‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6ca8f0784525e534/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/6ca8f0784525e534/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6ca8f0784525e534/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6ca8f0784525e534/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6ca8f0784525e534/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-8335-27-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":133,"keywords":null,"token":"6ca8f0784525e534","created_at":"2024-02-20 13:03:52","updated_at":"2024-02-21 12:35:11","publisher_id":243,"deleted_at":null,"published_at":"2024-02-21 12:35:11","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربت حیدریه","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931800,"title":"استفان ماندویلر","meta_title":"استفان ماندویلر","meta_description":"استفان ماندویلر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"استفان","lastname":"ماندویلر","token":"677d06f7d24788fa","created_at":"2024-02-20 13:07:16","updated_at":"2024-02-20 13:07:16","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931801,"title":"Stephen Mundwiller","meta_title":"Stephen Mundwiller","meta_description":"Stephen Mundwiller - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"Stephen","lastname":"Mundwiller","token":"b9766bea23884744","created_at":"2024-02-20 13:07:16","updated_at":"2024-02-20 13:07:16","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931802,"title":"فاطمه سوگندی","meta_title":"فاطمه سوگندی","meta_description":"فاطمه سوگندی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فاطمه","lastname":"سوگندی","token":"05339db63d87fc7f","created_at":"2024-02-20 13:07:16","updated_at":"2024-02-20 13:07:16","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931800,"title":"استفان ماندویلر","meta_title":"استفان ماندویلر","meta_description":"استفان ماندویلر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"استفان","lastname":"ماندویلر","token":"677d06f7d24788fa","created_at":"2024-02-20 13:07:16","updated_at":"2024-02-20 13:07:16","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931801,"title":"Stephen Mundwiller","meta_title":"Stephen Mundwiller","meta_description":"Stephen Mundwiller - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"Stephen","lastname":"Mundwiller","token":"b9766bea23884744","created_at":"2024-02-20 13:07:16","updated_at":"2024-02-20 13:07:16","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931802,"title":"فاطمه سوگندی","meta_title":"فاطمه سوگندی","meta_description":"فاطمه سوگندی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فاطمه","lastname":"سوگندی","token":"05339db63d87fc7f","created_at":"2024-02-20 13:07:16","updated_at":"2024-02-20 13:07:16","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788785,"file":"65d47200de4917.44431207.pdf","book_id":3804837,"toc":null,"created_at":"2024-02-20 13:03:53","updated_at":"2024-02-21 12:35:11","process_started_at":"2024-02-20 13:03:54","process_done_at":"2024-02-20 13:03:56","process_failed_at":null,"pages_count":136,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"5fa697920d9d76aafe28bb2c0495b843446adc74a254c5e89b9c467f2730584219ee92706b2aab73df0d3879491def7982f426d6a02055c3c8c2729a62b61112","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۳۳"},"publisher":{"id":243,"title":"دانشگاه تربت حیدریه","description":null,"token":"2e6db8a740365b02","slug":"دانشگاه-تربت-حیدریه"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C--%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C","urlify":"%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C--%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C","pages_count_fa":"۱۳۳","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931802/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%86%D8%AF%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"فاطمه-سوگندی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"139ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"141ms","total":"280ms"},"extra":{"id":1931802,"title":" ","token":"05339db63d87fc7f","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19