دانلود کتاب های سانیل کومار میشرا دانلود کتاب های سانیل کومار میشرا

نیروگاه‌های انرژی امواج اقیانوسی مبتنی بر ستون نوسانگر آب

احسان عظیمی راد , سیدرضا موحد قدسی‌نیا , سانیل کومار میشرا , Sunil Kumar Mishra ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931803::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804838,"title":"نیروگاه‌های انرژی امواج اقیانوسی مبتنی بر ستون نوسانگر آب","price":130000,"ebook_price":"۶۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۹‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4b6d2b374c1f69f9/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4b6d2b374c1f69f9/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4b6d2b374c1f69f9/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4b6d2b374c1f69f9/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4b6d2b374c1f69f9/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-8335-24-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":133,"keywords":null,"token":"4b6d2b374c1f69f9","created_at":"2024-02-20 13:24:57","updated_at":"2024-02-21 06:34:37","publisher_id":243,"deleted_at":null,"published_at":"2024-02-21 06:34:37","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربت حیدریه","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931755,"title":"احسان عظیمی راد","meta_title":"احسان عظیمی راد","meta_description":"احسان عظیمی راد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"احسان","lastname":"عظیمی راد","token":"9d7e3dd15bac4b69","created_at":"2024-01-28 13:36:57","updated_at":"2024-01-28 13:36:57","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931756,"title":"سیدرضا موحد قدسی‌نیا","meta_title":"سیدرضا موحد قدسی‌نیا","meta_description":"سیدرضا موحد قدسی‌نیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سیدرضا","lastname":"موحد قدسی‌نیا","token":"88503061c5202eeb","created_at":"2024-01-28 13:36:57","updated_at":"2024-01-28 13:36:57","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931803,"title":"سانیل کومار میشرا","meta_title":"سانیل کومار میشرا","meta_description":"سانیل کومار میشرا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سانیل","lastname":"کومار میشرا","token":"69a558131266b0c4","created_at":"2024-02-20 13:31:02","updated_at":"2024-02-20 13:31:02","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931804,"title":"Sunil Kumar Mishra","meta_title":"Sunil Kumar Mishra","meta_description":"Sunil Kumar Mishra - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"Sunil","lastname":"Kumar Mishra","token":"a273f3d7e7f77add","created_at":"2024-02-20 13:31:02","updated_at":"2024-02-20 13:31:02","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931803,"title":"سانیل کومار میشرا","meta_title":"سانیل کومار میشرا","meta_description":"سانیل کومار میشرا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سانیل","lastname":"کومار میشرا","token":"69a558131266b0c4","created_at":"2024-02-20 13:31:02","updated_at":"2024-02-20 13:31:02","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931804,"title":"Sunil Kumar Mishra","meta_title":"Sunil Kumar Mishra","meta_description":"Sunil Kumar Mishra - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"Sunil","lastname":"Kumar Mishra","token":"a273f3d7e7f77add","created_at":"2024-02-20 13:31:02","updated_at":"2024-02-20 13:31:02","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931755,"title":"احسان عظیمی راد","meta_title":"احسان عظیمی راد","meta_description":"احسان عظیمی راد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"احسان","lastname":"عظیمی راد","token":"9d7e3dd15bac4b69","created_at":"2024-01-28 13:36:57","updated_at":"2024-01-28 13:36:57","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931756,"title":"سیدرضا موحد قدسی‌نیا","meta_title":"سیدرضا موحد قدسی‌نیا","meta_description":"سیدرضا موحد قدسی‌نیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سیدرضا","lastname":"موحد قدسی‌نیا","token":"88503061c5202eeb","created_at":"2024-01-28 13:36:57","updated_at":"2024-01-28 13:36:57","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788786,"file":"65d476f1a10061.62147832.pdf","book_id":3804838,"toc":null,"created_at":"2024-02-20 13:24:57","updated_at":"2024-02-21 06:34:37","process_started_at":"2024-02-20 13:25:00","process_done_at":"2024-02-20 13:25:02","process_failed_at":null,"pages_count":149,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"f383ca7a1a6f07270769267c84c915af6b2d8a291611a070e17683b9779215eeaa6c5d143feb4f42686cfe0e5107b99a99471a8d5e4a93827ce5e12ecc7a1b26","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۳۳"},"publisher":{"id":243,"title":"دانشگاه تربت حیدریه","description":null,"token":"2e6db8a740365b02","slug":"دانشگاه-تربت-حیدریه"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8","urlify":"%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8","pages_count_fa":"۱۳۳","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931803/%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"سانیل-کومار-میشرا","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"100ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"101ms","total":"201ms"},"extra":{"id":1931803,"title":" ","token":"69a558131266b0c4","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19