دانلود کتاب های سیده معصومـه زمانی دانلود کتاب های سیده معصومـه زمانی

{"query":"BSS::A::*::I::1931816::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804873,"title":"خلاصه مقاله‌های سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگل‌ها و مراتع ایران","price":175500,"ebook_price":"۸۷‌,‌۷۵۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/18e089ea9131fb7b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/18e089ea9131fb7b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/18e089ea9131fb7b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/18e089ea9131fb7b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/18e089ea9131fb7b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-493-523-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":2,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"18e089ea9131fb7b","created_at":"2024-03-05 10:56:38","updated_at":"2024-03-05 11:48:28","publisher_id":175,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-05 11:48:28","available_for_web":1,"publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931816,"title":"سیده معصومـه زمانی","meta_title":"سیده معصومـه زمانی","meta_description":"سیده معصومـه زمانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سیده","lastname":"معصومـه زمانی","token":"5a67b1424f1b6744","created_at":"2024-03-05 12:24:54","updated_at":"2024-03-05 12:24:54","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931817,"title":"علی علیزاده علی‌آبـادی","meta_title":"علی علیزاده علی‌آبـادی","meta_description":"علی علیزاده علی‌آبـادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"علیزاده علی‌آبـادی","token":"cc0a5c60ba6212b0","created_at":"2024-03-05 12:24:54","updated_at":"2024-03-05 12:24:54","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931818,"title":"سمیـرا فراهانی","meta_title":"سمیـرا فراهانی","meta_description":"سمیـرا فراهانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سمیـرا","lastname":"فراهانی","token":"df042618243bee26","created_at":"2024-03-05 12:24:54","updated_at":"2024-03-05 12:24:54","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931819,"title":"حسـن عسکری","meta_title":"حسـن عسکری","meta_description":"حسـن عسکری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسـن","lastname":"عسکری","token":"3ce1d402c652b6a9","created_at":"2024-03-05 12:24:54","updated_at":"2024-03-05 12:24:54","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931816,"title":"سیده معصومـه زمانی","meta_title":"سیده معصومـه زمانی","meta_description":"سیده معصومـه زمانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سیده","lastname":"معصومـه زمانی","token":"5a67b1424f1b6744","created_at":"2024-03-05 12:24:54","updated_at":"2024-03-05 12:24:54","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931817,"title":"علی علیزاده علی‌آبـادی","meta_title":"علی علیزاده علی‌آبـادی","meta_description":"علی علیزاده علی‌آبـادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"علیزاده علی‌آبـادی","token":"cc0a5c60ba6212b0","created_at":"2024-03-05 12:24:54","updated_at":"2024-03-05 12:24:54","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931818,"title":"سمیـرا فراهانی","meta_title":"سمیـرا فراهانی","meta_description":"سمیـرا فراهانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سمیـرا","lastname":"فراهانی","token":"df042618243bee26","created_at":"2024-03-05 12:24:54","updated_at":"2024-03-05 12:24:54","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931819,"title":"حسـن عسکری","meta_title":"حسـن عسکری","meta_description":"حسـن عسکری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسـن","lastname":"عسکری","token":"3ce1d402c652b6a9","created_at":"2024-03-05 12:24:54","updated_at":"2024-03-05 12:24:54","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788821,"file":"65e6c92eeaf723.16675454.pdf","book_id":3804873,"toc":null,"created_at":"2024-03-05 10:56:39","updated_at":"2024-03-05 12:24:55","process_started_at":"2024-03-05 10:56:39","process_done_at":"2024-03-05 10:56:42","process_failed_at":null,"pages_count":266,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"b87a377f3a42c45d8e41c8c673b7e8026f7345e9953a12e1d2c5645218890b284a2acc36fe2808b1dd0d96dd233fe6db3aa96863320c31037d11c9147487705a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۷۵‌,‌۵۰۰","titleLink":"%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","urlify":"%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931816/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%80%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"سیده-معصومـه-زمانی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"101ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"102ms","total":"203ms"},"extra":{"id":1931816,"title":" ","token":"5a67b1424f1b6744","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19