دانلود کتاب های پروفسور سیس پاشیر دانلود کتاب های پروفسور سیس پاشیر

میکروتکتونیک

دکتر محمد محجل , پروفسور سیس پاشیر , پروفسور رودولف ترو ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931829::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804814,"title":"میکروتکتونیک","price":280000,"ebook_price":"۹۳‌,‌۸۰۰","rent_3_price":"۷۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۸۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1299e53fc371c6a4/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1299e53fc371c6a4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1299e53fc371c6a4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1299e53fc371c6a4/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1299e53fc371c6a4/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-5394-13-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":3,"description":"در سال 1996 م. هم زمان با اتمام رساله دکتری اینجا نب در « میکروتکتونیک » نخستین چاپ کتاب فابریک سنگهای دارای چند چین خوردگی و دگرگونی منطقه باختر ازنا در پهنه سنندج » مطالعه بود. از...","pages_count":756,"keywords":null,"token":"1299e53fc371c6a4","created_at":"2024-01-27 13:06:05","updated_at":"2024-03-13 14:44:53","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 14:44:53","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931753,"title":"دکتر محمد محجل","meta_title":"دکتر محمد محجل","meta_description":"دکتر محمد محجل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد محجل","token":"fc5dfc5b32bf2a40","created_at":"2024-01-28 10:47:15","updated_at":"2024-01-28 10:47:15","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931829,"title":"پروفسور سیس پاشیر","meta_title":"پروفسور سیس پاشیر","meta_description":"پروفسور سیس پاشیر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پروفسور","lastname":"سیس پاشیر","token":"e4c73cf7eb3963c8","created_at":"2024-03-06 12:57:27","updated_at":"2024-03-06 12:57:27","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931830,"title":"پروفسور رودولف ترو","meta_title":"پروفسور رودولف ترو","meta_description":"پروفسور رودولف ترو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پروفسور","lastname":"رودولف ترو","token":"dc32d384a6432d70","created_at":"2024-03-06 12:57:27","updated_at":"2024-03-06 12:57:27","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931829,"title":"پروفسور سیس پاشیر","meta_title":"پروفسور سیس پاشیر","meta_description":"پروفسور سیس پاشیر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پروفسور","lastname":"سیس پاشیر","token":"e4c73cf7eb3963c8","created_at":"2024-03-06 12:57:27","updated_at":"2024-03-06 12:57:27","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931830,"title":"پروفسور رودولف ترو","meta_title":"پروفسور رودولف ترو","meta_description":"پروفسور رودولف ترو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پروفسور","lastname":"رودولف ترو","token":"dc32d384a6432d70","created_at":"2024-03-06 12:57:27","updated_at":"2024-03-06 12:57:27","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931753,"title":"دکتر محمد محجل","meta_title":"دکتر محمد محجل","meta_description":"دکتر محمد محجل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد محجل","token":"fc5dfc5b32bf2a40","created_at":"2024-01-28 10:47:15","updated_at":"2024-01-28 10:47:15","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788762,"file":"65b4ce85a879f2.47639150.pdf","book_id":3804814,"toc":null,"created_at":"2024-01-27 13:06:07","updated_at":"2024-03-13 14:44:53","process_started_at":"2024-01-27 13:06:09","process_done_at":"2024-01-27 13:06:18","process_failed_at":null,"pages_count":756,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"29e82a77ed001ec573e49d01a773b7c7f8ffe5e32c8b56efc389c250f5dbb88ffa900d58ebaae11a4d05a3f770c9b56cd3c7ab7c672bc1df27cebf8f56aec56b","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۵۶"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9","urlify":"%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9","pages_count_fa":"۷۵۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931829/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B1","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"پروفسور-سیس-پاشیر","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"122ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"123ms","total":"245ms"},"extra":{"id":1931829,"title":" ","token":"e4c73cf7eb3963c8","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19