دانلود کتاب های دکتر محسن افسـری ولایتی دانلود کتاب های دکتر محسن افسـری ولایتی

آنالیز مواد: مقدمه ای بر روش های میکروسکوپی و طیف سنجی

یانگ لنگ , امیر عبداله زاده , دکتر محمودعلی اف خضـرایی , دکتر محسن افسـری ولایتی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931834::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804689,"title":"آنالیز مواد: مقدمه ای بر روش های میکروسکوپی و طیف سنجی","price":270000,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۸۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۷۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2605ae04a77e5a84/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2605ae04a77e5a84/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2605ae04a77e5a84/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2605ae04a77e5a84/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2605ae04a77e5a84/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-5394-85-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":3,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"2605ae04a77e5a84","created_at":"2023-12-27 13:39:01","updated_at":"2024-03-13 15:38:55","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:38:55","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931587,"title":"یانگ لنگ","meta_title":"یانگ لنگ","meta_description":"یانگ لنگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یانگ","lastname":"لنگ","token":"7a53e6dd5d0f0398","created_at":"2023-11-29 11:03:27","updated_at":"2023-11-29 11:03:27","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931588,"title":"امیر عبداله زاده","meta_title":"امیر عبداله زاده","meta_description":"امیر عبداله زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیر","lastname":"عبداله زاده","token":"082bb49e69119c44","created_at":"2023-11-29 11:03:27","updated_at":"2023-11-29 11:03:27","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931833,"title":"دکتر محمودعلی اف خضـرایی","meta_title":"دکتر محمودعلی اف خضـرایی","meta_description":"دکتر محمودعلی اف خضـرایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمودعلی اف خضـرایی","token":"3940f6b4ec6d031b","created_at":"2024-03-06 13:08:17","updated_at":"2024-03-06 13:08:17","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931834,"title":"دکتر محسن افسـری ولایتی","meta_title":"دکتر محسن افسـری ولایتی","meta_description":"دکتر محسن افسـری ولایتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محسن افسـری ولایتی","token":"d07801a829d6965a","created_at":"2024-03-06 13:08:17","updated_at":"2024-03-06 13:08:17","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931587,"title":"یانگ لنگ","meta_title":"یانگ لنگ","meta_description":"یانگ لنگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یانگ","lastname":"لنگ","token":"7a53e6dd5d0f0398","created_at":"2023-11-29 11:03:27","updated_at":"2023-11-29 11:03:27","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931588,"title":"امیر عبداله زاده","meta_title":"امیر عبداله زاده","meta_description":"امیر عبداله زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیر","lastname":"عبداله زاده","token":"082bb49e69119c44","created_at":"2023-11-29 11:03:27","updated_at":"2023-11-29 11:03:27","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931833,"title":"دکتر محمودعلی اف خضـرایی","meta_title":"دکتر محمودعلی اف خضـرایی","meta_description":"دکتر محمودعلی اف خضـرایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمودعلی اف خضـرایی","token":"3940f6b4ec6d031b","created_at":"2024-03-06 13:08:17","updated_at":"2024-03-06 13:08:17","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931834,"title":"دکتر محسن افسـری ولایتی","meta_title":"دکتر محسن افسـری ولایتی","meta_description":"دکتر محسن افسـری ولایتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محسن افسـری ولایتی","token":"d07801a829d6965a","created_at":"2024-03-06 13:08:17","updated_at":"2024-03-06 13:08:17","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788637,"file":"658bf7bda4ec33.02885683.pdf","book_id":3804689,"toc":null,"created_at":"2023-12-27 13:39:02","updated_at":"2024-03-13 15:38:55","process_started_at":"2023-12-27 13:39:04","process_done_at":"2023-12-27 13:39:10","process_failed_at":null,"pages_count":508,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a5b4bdf6a7b1462dd0e4620a72a1cc71e0f8ec29b6736bdb8067e37e19764aa7e404c4719425adc9f7ceb084274499a2296067ac6fc843a5f9c83125728bb073","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۷۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF--%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C","urlify":"%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF--%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931834/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%80%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-محسن-افسـری-ولایتی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"94ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"96ms","total":"190ms"},"extra":{"id":1931834,"title":" ","token":"d07801a829d6965a","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19