دانلود کتاب های دکتر مسعود سلطان رضایی دانلود کتاب های دکتر مسعود سلطان رضایی

{"query":"BSS::A::*::I::1931837::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804768,"title":"تحلیل و مدل سازی اتصالات گاردان","price":110000,"ebook_price":"۳۶‌,‌۸۵۰","rent_3_price":"۲۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۳‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d1a1c50162dacdba/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d1a1c50162dacdba/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d1a1c50162dacdba/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d1a1c50162dacdba/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d1a1c50162dacdba/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-17-2","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":"نویسندگان کتاب حاضر با کسب سال‏ها تجربه در محیط دانشگاه‏ های ایران و مراکز علمی بین‏ المللی، چاپ و ارایه چندین مقاله داخلی و خارجی در مجلات و همایش ‏های معتبر و نیز انجام پروژه‏ ها...","pages_count":239,"keywords":null,"token":"d1a1c50162dacdba","created_at":"2024-01-10 11:20:14","updated_at":"2024-03-13 15:11:50","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:11:50","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931836,"title":"دکتر محمدرضا فضاوی","meta_title":"دکتر محمدرضا فضاوی","meta_description":"دکتر محمدرضا فضاوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا فضاوی","token":"377520ab43eace7c","created_at":"2024-03-06 13:14:58","updated_at":"2024-03-06 13:14:58","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931837,"title":"دکتر مسعود سلطان‌رضایی","meta_title":"دکتر مسعود سلطان‌رضایی","meta_description":"دکتر مسعود سلطان‌رضایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مسعود سلطان‌رضایی","token":"dd7b68cb5d6f33a4","created_at":"2024-03-06 13:14:58","updated_at":"2024-03-06 13:14:58","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931836,"title":"دکتر محمدرضا فضاوی","meta_title":"دکتر محمدرضا فضاوی","meta_description":"دکتر محمدرضا فضاوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا فضاوی","token":"377520ab43eace7c","created_at":"2024-03-06 13:14:58","updated_at":"2024-03-06 13:14:58","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931837,"title":"دکتر مسعود سلطان‌رضایی","meta_title":"دکتر مسعود سلطان‌رضایی","meta_description":"دکتر مسعود سلطان‌رضایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مسعود سلطان‌رضایی","token":"dd7b68cb5d6f33a4","created_at":"2024-03-06 13:14:58","updated_at":"2024-03-06 13:14:58","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788716,"file":"659e4c366133c1.84564971.pdf","book_id":3804768,"toc":null,"created_at":"2024-01-10 11:20:14","updated_at":"2024-03-13 15:11:50","process_started_at":"2024-01-21 16:51:28","process_done_at":"2024-01-21 16:51:30","process_failed_at":null,"pages_count":240,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"3c00c430ad58a5f361cfb41cf30a88ec3a37cc81c6ba923464ede6b0d3cd242e0a8ac68a30bedb1ee184d6d58e9543d7853485db7b7eb3f428a2ff3a015ccec4","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۳۹"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86","urlify":"%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۲۳۹","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931837/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-مسعود-سلطان-رضایی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"108ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"110ms","total":"218ms"},"extra":{"id":1931837,"title":" ","token":"dd7b68cb5d6f33a4","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19