دانلود کتاب های دکتر مصطفی قـادری دانلود کتاب های دکتر مصطفی قـادری

{"query":"BSS::A::*::I::1931838::*","current_page":1,"items":2,"data":[{"id":3804713,"title":"ویروس‌شناسی پزشکی- مولکولی (جلد اول)","price":220000,"ebook_price":"۶۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۶۶‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۲۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/13f82c95d08e69c3/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/13f82c95d08e69c3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/13f82c95d08e69c3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/13f82c95d08e69c3/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/13f82c95d08e69c3/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-36-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":3,"description":"چاپ اول کتاب در سال 1392 و چاپ دوم در سال 1395 تقدیم دانش‌پژوهان شد و با استقبال بسیار چشمگیری مواجه شد. برای چاپ سوم قصد داریم که مطالب جدید در فهرست کتاب اضافه شده و فرصتی نیز برای این کار فراه...","pages_count":478,"keywords":null,"token":"13f82c95d08e69c3","created_at":"2024-01-03 09:04:51","updated_at":"2024-03-13 15:30:33","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:30:33","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931644,"title":"دکتر حوریه سلیمانجاهی","meta_title":"دکتر حوریه سلیمانجاهی","meta_description":"دکتر حوریه سلیمانجاهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حوریه سلیمانجاهی","token":"594cfa9f471c190b","created_at":"2024-01-03 09:08:34","updated_at":"2024-01-03 09:08:34","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931838,"title":"دکتر مصطفی قـادری","meta_title":"دکتر مصطفی قـادری","meta_description":"دکتر مصطفی قـادری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مصطفی قـادری","token":"04134b36d123241c","created_at":"2024-03-06 13:17:20","updated_at":"2024-03-06 13:17:20","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931644,"title":"دکتر حوریه سلیمانجاهی","meta_title":"دکتر حوریه سلیمانجاهی","meta_description":"دکتر حوریه سلیمانجاهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حوریه سلیمانجاهی","token":"594cfa9f471c190b","created_at":"2024-01-03 09:08:34","updated_at":"2024-01-03 09:08:34","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931838,"title":"دکتر مصطفی قـادری","meta_title":"دکتر مصطفی قـادری","meta_description":"دکتر مصطفی قـادری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مصطفی قـادری","token":"04134b36d123241c","created_at":"2024-03-06 13:17:20","updated_at":"2024-03-06 13:17:20","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788661,"file":"6594f1fbcb80b4.08541991.pdf","book_id":3804713,"toc":null,"created_at":"2024-01-03 09:04:52","updated_at":"2024-03-13 15:30:33","process_started_at":"2024-01-06 14:01:26","process_done_at":"2024-01-06 14:01:27","process_failed_at":null,"pages_count":478,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"9a328de5c74f7705147fe3fc93905e1cb63034caa97e03acc86fb8da09eb797102bdca00aab5cc69578778bf3d366941802420dc8d5efcba082869531c2da0fe","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۷۸"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C--%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-","urlify":"%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C--%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-","pages_count_fa":"۴۷۸","previews":null,"score":0},{"id":3804714,"title":"ویروس‌شناسی پزشکی- مولکولی (جلد دوم)","price":265000,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۷۹‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۶۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5fbfddbbaae42702/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5fbfddbbaae42702/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5fbfddbbaae42702/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5fbfddbbaae42702/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5fbfddbbaae42702/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-37-0","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":3,"description":".چاپ اول کتاب در سال 1392 و چاپ دوم در سال 1395 تقدیم دانش پژوهان گردید و با استقبال بسیار خوبی مواجه شد برای چاپ سوم قصد داریم که مطالب جدید در فهرست کتاب اضافه شود و فرصتی برای این کار فراهم گردید ت...","pages_count":592,"keywords":null,"token":"5fbfddbbaae42702","created_at":"2024-01-03 09:11:14","updated_at":"2024-03-13 15:29:32","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:29:32","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931644,"title":"دکتر حوریه سلیمانجاهی","meta_title":"دکتر حوریه سلیمانجاهی","meta_description":"دکتر حوریه سلیمانجاهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حوریه سلیمانجاهی","token":"594cfa9f471c190b","created_at":"2024-01-03 09:08:34","updated_at":"2024-01-03 09:08:34","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931838,"title":"دکتر مصطفی قـادری","meta_title":"دکتر مصطفی قـادری","meta_description":"دکتر مصطفی قـادری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مصطفی قـادری","token":"04134b36d123241c","created_at":"2024-03-06 13:17:20","updated_at":"2024-03-06 13:17:20","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931644,"title":"دکتر حوریه سلیمانجاهی","meta_title":"دکتر حوریه سلیمانجاهی","meta_description":"دکتر حوریه سلیمانجاهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حوریه سلیمانجاهی","token":"594cfa9f471c190b","created_at":"2024-01-03 09:08:34","updated_at":"2024-01-03 09:08:34","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931838,"title":"دکتر مصطفی قـادری","meta_title":"دکتر مصطفی قـادری","meta_description":"دکتر مصطفی قـادری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مصطفی قـادری","token":"04134b36d123241c","created_at":"2024-03-06 13:17:20","updated_at":"2024-03-06 13:17:20","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788662,"file":"6594f37b41bd34.36472693.pdf","book_id":3804714,"toc":null,"created_at":"2024-01-03 09:11:16","updated_at":"2024-03-13 15:29:32","process_started_at":"2024-01-06 14:01:43","process_done_at":"2024-01-06 14:01:45","process_failed_at":null,"pages_count":592,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"3fba2ecea6a8b42c9d855ff816f0735a9bd6e712da08150121c791123d0a6dbbbae902201f615a1da8415b5b9d70f9e659f1b64954b82b6a16a939a27cd79998","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۹۲"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۶۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C--%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-","urlify":"%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C--%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-","pages_count_fa":"۵۹۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931838/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D9%82%D9%80%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"دکتر-مصطفی-قـادری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"122ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"123ms","total":"245ms"},"extra":{"id":1931838,"title":" ","token":"04134b36d123241c","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19