دانلود کتاب های دکتر منیژه مختاری دیزچی دانلود کتاب های دکتر منیژه مختاری دیزچی

امواج الاستیک و فراصوت

برایان ام. لمپریر , دکتر منیژه مختاری دیزچی , عفت سلیمانی ,
{"query":"SS::6973::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804786,"title":"امواج الاستیک و فراصوت","price":185000,"ebook_price":"۶۲‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۵۵‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۸۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5370c27087354275/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5370c27087354275/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5370c27087354275/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5370c27087354275/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5370c27087354275/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786007589175","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":2,"description":"کتاب ترجمه شده حاضر دارای دو بخش است که در بخش نخست، تعاریف اولیه، پیشینه موضوع، کاربردها، مفاهیم و تعاریف تخصصی، برهمکنش ها، تجهیزات و سختافزار مربوط به امواج مکانیکی بهویژه صوتیات تببین شده است. این...","pages_count":464,"keywords":null,"token":"5370c27087354275","created_at":"2024-01-22 08:44:11","updated_at":"2024-03-13 15:09:00","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:09:00","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931723,"title":"برایان ام. لمپریر","meta_title":"برایان ام. لمپریر","meta_description":"برایان ام. لمپریر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"برایان","lastname":"ام. لمپریر","token":"d2e7c67250faed71","created_at":"2024-01-22 08:51:57","updated_at":"2024-01-22 08:51:57","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931839,"title":"دکتر منیژه مختاری دیزچی","meta_title":"دکتر منیژه مختاری دیزچی","meta_description":"دکتر منیژه مختاری دیزچی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"منیژه مختاری دیزچی","token":"71a2ec4e79b118bd","created_at":"2024-03-06 13:20:22","updated_at":"2024-03-06 13:20:22","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931840,"title":"عفت سلیمانی","meta_title":"عفت سلیمانی","meta_description":"عفت سلیمانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عفت","lastname":"سلیمانی","token":"6b84915716222e70","created_at":"2024-03-06 13:20:22","updated_at":"2024-03-06 13:20:22","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931723,"title":"برایان ام. لمپریر","meta_title":"برایان ام. لمپریر","meta_description":"برایان ام. لمپریر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"برایان","lastname":"ام. لمپریر","token":"d2e7c67250faed71","created_at":"2024-01-22 08:51:57","updated_at":"2024-01-22 08:51:57","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931839,"title":"دکتر منیژه مختاری دیزچی","meta_title":"دکتر منیژه مختاری دیزچی","meta_description":"دکتر منیژه مختاری دیزچی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"منیژه مختاری دیزچی","token":"71a2ec4e79b118bd","created_at":"2024-03-06 13:20:22","updated_at":"2024-03-06 13:20:22","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931840,"title":"عفت سلیمانی","meta_title":"عفت سلیمانی","meta_description":"عفت سلیمانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عفت","lastname":"سلیمانی","token":"6b84915716222e70","created_at":"2024-03-06 13:20:22","updated_at":"2024-03-06 13:20:22","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788734,"file":"65adf9a3aa66a1.78814616.pdf","book_id":3804786,"toc":null,"created_at":"2024-01-22 08:44:12","updated_at":"2024-03-13 15:09:00","process_started_at":"2024-01-22 08:44:13","process_done_at":"2024-01-22 08:44:18","process_failed_at":null,"pages_count":464,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"8c94593165a32b0703defd4ee664b304e100caaa368f7d778f6e7a6b965f5681dea1725f1434c03baaca762e341d2ff99739d916f345a915fdd347d731015278","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۶۴"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۸۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%88%D8%AA","urlify":"%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%88%D8%AA","pages_count_fa":"۴۶۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931839/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%DA%86%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-منیژه-مختاری-دیزچی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"166ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"191ms","total":"357ms"},"extra":{"id":1931839,"title":" ","token":"71a2ec4e79b118bd","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19