دانلود کتاب های حسن خلیل دانلود کتاب های حسن خلیل

{"query":"BSS::A::*::I::1931841::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804876,"title":"سیستم های غیرخطی «ویراست دوم» (جلد اول - تحلیل)","price":320000,"ebook_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۹۶‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۲۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/05c2f1e4a8966775/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/05c2f1e4a8966775/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/05c2f1e4a8966775/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/05c2f1e4a8966775/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/05c2f1e4a8966775/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-6213-22-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":5,"description":"این کتاب برای درس کنترل غیرخطی مقاطع تحصیلات تکمیلی در گرایش‌‌های مختلف مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی هوا- فضا، مهندسی شیمی و ریاضیات کاربردی تدوین شده است.فصول جلد اول عبارت است از: مقد...","pages_count":564,"keywords":null,"token":"05c2f1e4a8966775","created_at":"2024-03-06 11:30:08","updated_at":"2024-03-13 13:04:01","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 13:04:01","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931841,"title":"حسن خلیل","meta_title":"حسن خلیل","meta_description":"حسن خلیل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسن","lastname":"خلیل","token":"0feb9dc4c2ad2912","created_at":"2024-03-10 07:59:10","updated_at":"2024-03-10 07:59:10","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931842,"title":"دکتر غلامعلی منتظر","meta_title":"دکتر غلامعلی منتظر","meta_description":"دکتر غلامعلی منتظر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"غلامعلی منتظر","token":"f69c6a30f2b1f9ce","created_at":"2024-03-10 07:59:10","updated_at":"2024-03-10 07:59:10","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931841,"title":"حسن خلیل","meta_title":"حسن خلیل","meta_description":"حسن خلیل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسن","lastname":"خلیل","token":"0feb9dc4c2ad2912","created_at":"2024-03-10 07:59:10","updated_at":"2024-03-10 07:59:10","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931842,"title":"دکتر غلامعلی منتظر","meta_title":"دکتر غلامعلی منتظر","meta_description":"دکتر غلامعلی منتظر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"غلامعلی منتظر","token":"f69c6a30f2b1f9ce","created_at":"2024-03-10 07:59:10","updated_at":"2024-03-10 07:59:10","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788824,"file":"65e82288ede3c3.26006697.pdf","book_id":3804876,"toc":null,"created_at":"2024-03-06 11:30:10","updated_at":"2024-03-13 13:04:01","process_started_at":"2024-03-06 11:30:12","process_done_at":"2024-03-06 11:30:19","process_failed_at":null,"pages_count":552,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"aa9c88f5d46cbdfc47f0ccf9535957c44d4e43a8790086479d988109b80b60102ceb5365dc12b5d27ef9ea4a2a0aa574f5a2af4f547c0f233d84b92c91812d1b","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۶۴"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%C2%AB%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85%C2%BB--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84---%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-","urlify":"%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%C2%AB%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85%C2%BB--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84---%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-","pages_count_fa":"۵۶۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931841/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"حسن-خلیل","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"137ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"140ms","total":"277ms"},"extra":{"id":1931841,"title":" ","token":"0feb9dc4c2ad2912","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19