دانلود کتاب های دکتر محمد جواد مهدوی نژاد، دکتر محمدرضا بمانیان و دکتر کاوان جوانرودی دانلود کتاب های دکتر محمد جواد مهدوی نژاد، دکتر محمدرضا بمانیان و دکتر کاوان جوانرودی

{"query":"BSS::A::*::I::1931843::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804877,"title":"انرژی و معماری سرآمد «درآمدی بر کاهش مصرف انرژی در ساختمان»","price":255000,"ebook_price":"۱۲۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۶۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۷۶‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5240a68ff36b63e1/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5240a68ff36b63e1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5240a68ff36b63e1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5240a68ff36b63e1/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5240a68ff36b63e1/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-46-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":3,"description":".بهره وری و مصرف هوشمندانه انرژی در معماری سنتی ایران و بسیاری از کشورهای جهان به خوبی به چشم می آید\n...","pages_count":403,"keywords":null,"token":"5240a68ff36b63e1","created_at":"2024-03-10 07:54:04","updated_at":"2024-03-16 21:10:44","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 14:39:53","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931843,"title":"دکتر محمد جواد مهدوی نژاد، دکتر محمدرضا بمانیان و دکتر کاوان جوانرودی","meta_title":"دکتر محمد جواد مهدوی نژاد، دکتر محمدرضا بمانیان و دکتر کاوان جوانرودی","meta_description":"دکتر محمد جواد مهدوی نژاد، دکتر محمدرضا بمانیان و دکتر کاوان جوانرودی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد جواد مهدوی نژاد، دکتر محمدرضا بمانیان و دکتر کاوان جوانرودی","token":"c26fe2f979f469d6","created_at":"2024-03-10 08:07:10","updated_at":"2024-03-10 08:07:10","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931843,"title":"دکتر محمد جواد مهدوی نژاد، دکتر محمدرضا بمانیان و دکتر کاوان جوانرودی","meta_title":"دکتر محمد جواد مهدوی نژاد، دکتر محمدرضا بمانیان و دکتر کاوان جوانرودی","meta_description":"دکتر محمد جواد مهدوی نژاد، دکتر محمدرضا بمانیان و دکتر کاوان جوانرودی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد جواد مهدوی نژاد، دکتر محمدرضا بمانیان و دکتر کاوان جوانرودی","token":"c26fe2f979f469d6","created_at":"2024-03-10 08:07:10","updated_at":"2024-03-10 08:07:10","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788825,"file":"65ed35e471bb28.79619776.pdf","book_id":3804877,"toc":null,"created_at":"2024-03-10 07:54:06","updated_at":"2024-03-16 21:10:44","process_started_at":"2024-03-10 07:54:08","process_done_at":"2024-03-10 07:54:13","process_failed_at":null,"pages_count":403,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"f25f1ba16056679878ab6a6f7bd01b87bf46fea09d84ff30e79bd2dafdec2b4fa5d673f1751906a98440b5c26e9ed833d82c4d5fb97658702cb00a9323c55eb6","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۰۳"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۵۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%C2%AB%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%C2%BB","urlify":"%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%C2%AB%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%C2%BB","pages_count_fa":"۴۰۳","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931843/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-محمد-جواد-مهدوی-نژاد،-دکتر-محمدرضا-بمانیان-و-دکتر-کاوان-جوانرودی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"129ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"131ms","total":"260ms"},"extra":{"id":1931843,"title":" ","token":"c26fe2f979f469d6","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19