دانلود کتاب های کیث دودینگ دانلود کتاب های کیث دودینگ

{"query":"BSS::A::*::I::1931844::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804879,"title":"فلسفه و روش های علوم سیاسی","price":230000,"ebook_price":"۱۱۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۶۹‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۳۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/75bea2a240840f56/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/75bea2a240840f56/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/75bea2a240840f56/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/75bea2a240840f56/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/75bea2a240840f56/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642174522","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":" \n\r\nدانشمندان علوم سیاسی نه با تعمیمها بلکه با سازوکارها کار میکنند.\n\r\nآنچه زمانی معقول بوده است ممکن است در زمانی دیگر معقول نباشد.\n\r\nعلوم سیاسی به فرایندی اکتشافی نیاز دارد که به لایههای زیرین پدیده...","pages_count":1,"keywords":null,"token":"75bea2a240840f56","created_at":"2024-03-10 10:11:06","updated_at":"2024-03-10 10:37:44","publisher_id":177,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-10 10:37:44","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه علامه طباطبایی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1921542,"title":"دکتر علی عابدی رنانی","meta_title":"دکتر علی عابدی رنانی","meta_description":"دکتر علی عابدی رنانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر علی","lastname":"عابدی رنانی","token":"b294ab09e53f9758","created_at":"2022-07-17 14:31:30","updated_at":"2022-07-17 14:31:30","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931844,"title":"کیث دودینگ","meta_title":"کیث دودینگ","meta_description":"کیث دودینگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کیث","lastname":"دودینگ","token":"a9e697168ac5d9ef","created_at":"2024-03-10 10:37:44","updated_at":"2024-03-10 10:37:44","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931844,"title":"کیث دودینگ","meta_title":"کیث دودینگ","meta_description":"کیث دودینگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کیث","lastname":"دودینگ","token":"a9e697168ac5d9ef","created_at":"2024-03-10 10:37:44","updated_at":"2024-03-10 10:37:44","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1921542,"title":"دکتر علی عابدی رنانی","meta_title":"دکتر علی عابدی رنانی","meta_description":"دکتر علی عابدی رنانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر علی","lastname":"عابدی رنانی","token":"b294ab09e53f9758","created_at":"2022-07-17 14:31:30","updated_at":"2022-07-17 14:31:30","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788827,"file":"65ed5602539857.63391991.pdf","book_id":3804879,"toc":null,"created_at":"2024-03-10 10:11:06","updated_at":"2024-03-10 10:37:44","process_started_at":"2024-03-10 10:11:06","process_done_at":"2024-03-10 10:11:13","process_failed_at":null,"pages_count":465,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"c545f255711cebfc1ea62f7ac075d892e72d8d8ff8630f326edb19b493a72f19a4bbfc8f6c85dfbd9d3ded59e09debe4a663312a0864ebb744a464b8c851961e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":177,"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","description":null,"token":"1e102f813f5d9b3b","slug":"atu"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۳۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C","urlify":"%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931844/%DA%A9%DB%8C%D8%AB-%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"کیث-دودینگ","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"99ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"100ms","total":"199ms"},"extra":{"id":1931844,"title":" ","token":"a9e697168ac5d9ef","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19