دانلود کتاب های دکتر محمد زاهدی اصل دانلود کتاب های دکتر محمد زاهدی اصل

{"query":"BSS::A::*::I::1931845::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804878,"title":"مدیریت خدمات اجتماعی","price":200000,"ebook_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f78aecd982122e7a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f78aecd982122e7a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f78aecd982122e7a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f78aecd982122e7a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f78aecd982122e7a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642175673","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"مفهوم \"مدیریت خدمات اجتماعی\" و سایر مفاهیم مرتبط با آن به عنوان نخستین فصل از اثر حاضر و سرآغاز مباحث و موضوع های اصلی نیازمند بررسی و تبیین کارشناسانه می‌باشد. در این کتاب با تکیه بر منابع در دس...","pages_count":1,"keywords":null,"token":"f78aecd982122e7a","created_at":"2024-03-10 10:09:32","updated_at":"2024-03-10 10:42:29","publisher_id":177,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-10 10:42:29","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه علامه طباطبایی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931845,"title":"دکتر محمد زاهدی اصل","meta_title":"دکتر محمد زاهدی اصل","meta_description":"دکتر محمد زاهدی اصل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد زاهدی اصل","token":"7043d2a4e360e4e9","created_at":"2024-03-10 10:42:29","updated_at":"2024-03-10 10:42:29","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931845,"title":"دکتر محمد زاهدی اصل","meta_title":"دکتر محمد زاهدی اصل","meta_description":"دکتر محمد زاهدی اصل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد زاهدی اصل","token":"7043d2a4e360e4e9","created_at":"2024-03-10 10:42:29","updated_at":"2024-03-10 10:42:29","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788826,"file":"65ed55a4e79631.40962471.pdf","book_id":3804878,"toc":null,"created_at":"2024-03-10 10:09:33","updated_at":"2024-03-10 10:42:39","process_started_at":"2024-03-10 10:09:34","process_done_at":"2024-03-10 10:09:38","process_failed_at":null,"pages_count":362,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"29bf4abebeb8843e8650ddf6d854e610c4042b0d61abb147170a67a29c183222f039f2d93efbbbe37170861f163a85625900fae16b48f6bc3fad26a9969f5341","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":177,"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","description":null,"token":"1e102f813f5d9b3b","slug":"atu"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931845/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-محمد-زاهدی-اصل","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"108ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"111ms","total":"219ms"},"extra":{"id":1931845,"title":" ","token":"7043d2a4e360e4e9","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19