دانلود کتاب های معین توسن دانلود کتاب های معین توسن

کاربرد هوش مصنوعی و مدل‌سازی در پایداری منابع آب

محمدرضا قریب , علایالدین محمود , منال فوزی , ندیم احمدخان , معین توسن ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931849::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804880,"title":"کاربرد هوش مصنوعی و مدل‌سازی در پایداری منابع آب","price":370000,"ebook_price":"۱۸۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۹۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۱۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۷۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f457f65debf37774/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f457f65debf37774/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f457f65debf37774/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f457f65debf37774/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f457f65debf37774/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-8335-30-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"کاربرد هوش مصنوعی و مدل‌سازی در پایداری منابع آب\n\r\nهوش مصنوعی و استفاده از روشهای محاسباتی برای استخراج اطلاعات از دادهها، ابزارهای مناسبی را جهت پایش و پیشبینی سریعتر و دقیقتر آلایندههای آب و مس...","pages_count":506,"keywords":null,"token":"f457f65debf37774","created_at":"2024-03-11 11:40:03","updated_at":"2024-03-11 13:55:42","publisher_id":243,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-11 13:55:42","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربت حیدریه","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1722,"title":"محمدرضا قریب","meta_title":"محمدرضا قریب","meta_description":"محمدرضا قریب - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدرضا","lastname":"قریب","token":"50ae8c61f0789234","created_at":"2018-02-04 09:34:16","updated_at":"2018-02-04 09:34:16","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931846,"title":"علایالدین محمود","meta_title":"علایالدین محمود","meta_description":"علایالدین محمود - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علایالدین","lastname":"محمود","token":"f4a43b35bf761402","created_at":"2024-03-11 12:01:18","updated_at":"2024-03-11 12:01:18","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931847,"title":"منال فوزی","meta_title":"منال فوزی","meta_description":"منال فوزی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"منال","lastname":"فوزی","token":"445e0b428545a837","created_at":"2024-03-11 12:01:18","updated_at":"2024-03-11 12:01:18","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931848,"title":"ندیم احمدخان","meta_title":"ندیم احمدخان","meta_description":"ندیم احمدخان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ندیم","lastname":"احمدخان","token":"dd0ec8bf710b221a","created_at":"2024-03-11 12:01:18","updated_at":"2024-03-11 12:01:18","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931849,"title":"معین توسن","meta_title":"معین توسن","meta_description":"معین توسن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"معین","lastname":"توسن","token":"0ae400e920ee0303","created_at":"2024-03-11 12:01:18","updated_at":"2024-03-11 12:01:18","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931846,"title":"علایالدین محمود","meta_title":"علایالدین محمود","meta_description":"علایالدین محمود - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علایالدین","lastname":"محمود","token":"f4a43b35bf761402","created_at":"2024-03-11 12:01:18","updated_at":"2024-03-11 12:01:18","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931847,"title":"منال فوزی","meta_title":"منال فوزی","meta_description":"منال فوزی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"منال","lastname":"فوزی","token":"445e0b428545a837","created_at":"2024-03-11 12:01:18","updated_at":"2024-03-11 12:01:18","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931848,"title":"ندیم احمدخان","meta_title":"ندیم احمدخان","meta_description":"ندیم احمدخان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ندیم","lastname":"احمدخان","token":"dd0ec8bf710b221a","created_at":"2024-03-11 12:01:18","updated_at":"2024-03-11 12:01:18","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1722,"title":"محمدرضا قریب","meta_title":"محمدرضا قریب","meta_description":"محمدرضا قریب - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدرضا","lastname":"قریب","token":"50ae8c61f0789234","created_at":"2018-02-04 09:34:16","updated_at":"2018-02-04 09:34:16","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931849,"title":"معین توسن","meta_title":"معین توسن","meta_description":"معین توسن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"معین","lastname":"توسن","token":"0ae400e920ee0303","created_at":"2024-03-11 12:01:18","updated_at":"2024-03-11 12:01:18","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788828,"file":"65eebc5b6a3528.66184170.pdf","book_id":3804880,"toc":null,"created_at":"2024-03-11 11:40:03","updated_at":"2024-03-11 13:55:42","process_started_at":"2024-03-11 11:40:07","process_done_at":"2024-03-11 11:40:12","process_failed_at":null,"pages_count":507,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"069c46e6f30bb0ee110b858d184cdbf743a2ff01dcab71277e15e57ec89a96c1c5ced267f3809e6ffdf343ab78292b6784e6394e8db91cffdf7094ec54bc5ed1","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۰۶"},"publisher":{"id":243,"title":"دانشگاه تربت حیدریه","description":null,"token":"2e6db8a740365b02","slug":"دانشگاه-تربت-حیدریه"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳۷۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8","urlify":"%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8","pages_count_fa":"۵۰۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931849/%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"معین-توسن","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"87ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"88ms","total":"175ms"},"extra":{"id":1931849,"title":" ","token":"0ae400e920ee0303","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19