دانلود کتاب های احسان تقی زاده طوسی دانلود کتاب های احسان تقی زاده طوسی

{"query":"BSS::A::*::I::1931851::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804881,"title":"درس‌هایی از مبانی مکانیکی ترمودینامیک","price":80000,"ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2354bb59936efdb5/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2354bb59936efdb5/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2354bb59936efdb5/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2354bb59936efdb5/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2354bb59936efdb5/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-8335-31-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"ترمودینامیک که بیش از 150 سال پیش توسط کارنو، کلازیوس و دیگران ساختارمند شد، در دو دهه اخیر تجدید حیات قابل توجهی را تجربه کرده است. این پیشرفت‌ها بیشتر به دلیل ترقی عظیم در تکنیک‌های تجربی ...","pages_count":117,"keywords":null,"token":"2354bb59936efdb5","created_at":"2024-03-11 12:05:26","updated_at":"2024-03-13 12:58:27","publisher_id":243,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 12:58:27","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربت حیدریه","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931850,"title":"میشل کامپیسی","meta_title":"میشل کامپیسی","meta_description":"میشل کامپیسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"میشل","lastname":"کامپیسی","token":"4c03fd3614e17f3e","created_at":"2024-03-11 13:39:48","updated_at":"2024-03-11 13:39:48","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931851,"title":"احسان تقی‌زاده طوسی","meta_title":"احسان تقی‌زاده طوسی","meta_description":"احسان تقی‌زاده طوسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"احسان","lastname":"تقی‌زاده طوسی","token":"7b394e633becefdf","created_at":"2024-03-11 13:39:48","updated_at":"2024-03-11 13:39:48","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931850,"title":"میشل کامپیسی","meta_title":"میشل کامپیسی","meta_description":"میشل کامپیسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"میشل","lastname":"کامپیسی","token":"4c03fd3614e17f3e","created_at":"2024-03-11 13:39:48","updated_at":"2024-03-11 13:39:48","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931851,"title":"احسان تقی‌زاده طوسی","meta_title":"احسان تقی‌زاده طوسی","meta_description":"احسان تقی‌زاده طوسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"احسان","lastname":"تقی‌زاده طوسی","token":"7b394e633becefdf","created_at":"2024-03-11 13:39:48","updated_at":"2024-03-11 13:39:48","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788829,"file":"65eec24ee65145.61974500.pdf","book_id":3804881,"toc":null,"created_at":"2024-03-11 12:05:27","updated_at":"2024-03-13 12:58:27","process_started_at":"2024-03-11 12:05:29","process_done_at":"2024-03-11 12:05:30","process_failed_at":null,"pages_count":118,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"5a77e8c89639dfb51837e2837a0ef194fc1bfcd9d21628c8bb922886727c5e16d1c07616fe37866eb7b8d2f53188642025b9ac2408b9ba55df28bd4d14e02182","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۱۷"},"publisher":{"id":243,"title":"دانشگاه تربت حیدریه","description":null,"token":"2e6db8a740365b02","slug":"دانشگاه-تربت-حیدریه"},"study_subjects":[],"price_fa":"۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9","urlify":"%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9","pages_count_fa":"۱۱۷","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931851/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"احسان-تقی-زاده-طوسی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"165ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"166ms","total":"331ms"},"extra":{"id":1931851,"title":" ","token":"7b394e633becefdf","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19