دانلود کتاب های دکتر فرید شریعتمداری و دکتر مازیار محیطی اصلی دانلود کتاب های دکتر فرید شریعتمداری و دکتر مازیار محیطی اصلی

{"query":"BSS::A::*::I::1931854::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"title":"افزودنی های خوراک دام، طیور و آبزیان","price":-1,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/734c1408dae49aad/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/734c1408dae49aad/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/734c1408dae49aad/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/734c1408dae49aad/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/734c1408dae49aad/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/734c1408dae49aad/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"978-600-5394-07-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":4,"description":"بدون توضیحات","pages_count":431,"token":"734c1408dae49aad","deleted_at":null,"published_at":"2024-04-02 15:13:28","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"true","writer_authors":[{"id":1931854,"title":"دکتر فرید شریعتمداری و دکتر مازیار محیطی اصلی","meta_title":"دکتر فرید شریعتمداری و دکتر مازیار محیطی اصلی","meta_description":"دکتر فرید شریعتمداری و دکتر مازیار محیطی اصلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فرید شریعتمداری و دکتر مازیار محیطی اصلی","token":"330622429afe725f","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804888,"author_id":1931854,"created_at":"2024-03-16 10:20:08","updated_at":"2024-04-02 15:13:28","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/734c1408dae49aad","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/734c1408dae49aad","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1931854,"title":"دکتر فرید شریعتمداری و دکتر مازیار محیطی اصلی","meta_title":"دکتر فرید شریعتمداری و دکتر مازیار محیطی اصلی","meta_description":"دکتر فرید شریعتمداری و دکتر مازیار محیطی اصلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فرید شریعتمداری و دکتر مازیار محیطی اصلی","token":"330622429afe725f","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804888,"author_id":1931854,"created_at":"2024-03-16 10:20:08","updated_at":"2024-04-02 15:13:28","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":431,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"734c1408dae49aad","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۴۳۱"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"logo":"icons/tmu","token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"-۱","titleLink":"%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86","urlify":"%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۴۳۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931854/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-فرید-شریعتمداری-و-دکتر-مازیار-محیطی-اصلی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"117ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"118ms","total":"235ms"},"extra":{"id":1931854,"title":" ","token":"330622429afe725f","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19