دانلود کتاب های امیر تکلو دانلود کتاب های امیر تکلو

{"query":"BSS::A::*::I::1931856::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804890,"title":"اقتصاد سنجی رهیافتی کاربردی با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون","price":300000,"ebook_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/cba6afc5289526c1/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/cba6afc5289526c1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/cba6afc5289526c1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/cba6afc5289526c1/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/cba6afc5289526c1/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642175765","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"اقتصاد سنجی به عنوان شاخه ای از علم اقتصاد در بسیاری از مطالعات تجربی برای انجام اموری همچون پیش بینی و کمک به سیاست گذاری به کار گرفته می.شود از ویژگیهای بارز این شاخه از علم اقتصاد، تحولات سریع و شگ...","pages_count":1,"keywords":null,"token":"cba6afc5289526c1","created_at":"2024-03-16 11:17:20","updated_at":"2024-03-16 16:14:52","publisher_id":177,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-16 16:14:52","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه علامه طباطبایی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931855,"title":"دکتر مصطفی سرگلزایی","meta_title":"دکتر مصطفی سرگلزایی","meta_description":"دکتر مصطفی سرگلزایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مصطفی سرگلزایی","token":"91224b7c0ae7e4b6","created_at":"2024-03-16 16:14:52","updated_at":"2024-03-16 16:14:52","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931856,"title":"امیر تکلو","meta_title":"امیر تکلو","meta_description":"امیر تکلو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیر","lastname":"تکلو","token":"3a9849e113b01e33","created_at":"2024-03-16 16:14:52","updated_at":"2024-03-16 16:14:52","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931855,"title":"دکتر مصطفی سرگلزایی","meta_title":"دکتر مصطفی سرگلزایی","meta_description":"دکتر مصطفی سرگلزایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مصطفی سرگلزایی","token":"91224b7c0ae7e4b6","created_at":"2024-03-16 16:14:52","updated_at":"2024-03-16 16:14:52","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931856,"title":"امیر تکلو","meta_title":"امیر تکلو","meta_description":"امیر تکلو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیر","lastname":"تکلو","token":"3a9849e113b01e33","created_at":"2024-03-16 16:14:52","updated_at":"2024-03-16 16:14:52","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788838,"file":"65f54e88956715.49545565.pdf","book_id":3804890,"toc":null,"created_at":"2024-03-16 11:17:20","updated_at":"2024-03-16 16:14:52","process_started_at":"2024-03-16 11:17:22","process_done_at":"2024-03-16 11:17:28","process_failed_at":null,"pages_count":519,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a1156097e32d96bdd0fbff719de663cc763437041b13da320794466c18c0543fb33d6782ca2149935024801ee2ca308ab8e58c0091d99ebee0448cb84da048e9","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":177,"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","description":null,"token":"1e102f813f5d9b3b","slug":"atu"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86","urlify":"%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931856/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%84%D9%88","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"امیر-تکلو","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"107ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"109ms","total":"216ms"},"extra":{"id":1931856,"title":" ","token":"3a9849e113b01e33","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19